LT    EN Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Priedas Nr.1

Valstybinės lošimų priežiūros komisijos

2003 metų veiklos ataskaitos

1 priedas

1 lentelė
DUOMENYS APIE ATLIKTUS LOŠIMUS ORGANIZUOJANČIŲ BENDROVIŲ TIKRINIMUS

DUOMENYS APIE ATLIKTUS LOŠIMUS ORGANIZUOJANČIŲ BENDROVIŲ TIKRINIMUS

EilNr.

Pavedimo tikrinti data, Nr.

Tikrinimo rūšis

Pažeidimas

Poveikio priemonė

Nutarimo data, Nr.

1. UAB “Olympic Casino Group Baltija”

1.

2003-01-20

PT-2

Neplaninis

Pažeidimų nenustatyta Poveikio priemonių netaikyta
2.

2003-04-15

PT-7

Planinis

UAB “Mecom Grupp”, naudodama lošimo įrenginius mokyti asmenis ir neturėdama Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotos licencijos mokyti, pažeidė ALĮ 10str. 8d. nustatytą draudimą naudoti lošimo įrenginius kitais, ne su azartinių lošimų organizavimu susijusiais, tikslais. Surašytas ATP protokolas UAB “Mecom Grupp” generaliniam direktoriui už administracinių teisės pažeidimų kodekso 17318 str. numatytą azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimą.

2003-06-27

N-91

3.

2003-07-10

PT-11

Planinis

2003-05-28 neužregistruotas ir nenustatytas asmuo, kuriam išmokėtas 8900 Lt laimėjimas. Bendrovės darbuotoja patraukta administracinėn atsakomybėn.

2003-10-03 N-180

4.

2003-08-25

PT-18

Neplaninis

Pažeidimų nenustatyta. Poveikio priemonių netaikyta.

2. UAB “Top Sport”

5.

2003-01-07

PT-1

Neplaninis

Bendrovė skelbia lažybų programas savo interneto puslapyje, tuo pažeisdama lažybų organizavimo reglamentų III skyriaus nuostatą, kad susipažinti su lažybų programa galima lažybų punktuose.

Įspėti bendrovę ateityje organizuojant lažybas griežtai laikytis Priežiūros komisijos patvirtinto reglamento.

2003-01-24

N-7

6.

2003-02-05

PT-3

Planinis

Bendrovė pažeidė Priežiūros komisijos 2001-08-31 nutarimu Nr.3 patvirtintos tvarkos 7 p., t.y. bendrovėje nėra Priežiūros komisijos nustatyta tvarka patvirtinto žurnalo, kuriame registruojami asmenys, laimėję daugiau kaip 5000 litų. Įpareigoti UAB “Top Sport” įsigyti ir pildyti Priežiūros komisijos nustatytos formos žurnalą arba (ir) kompiuterinę jo versiją, kuriame būtų registruojami asmenys, atsiimantys laimėjimą, didesnį nei 5000 litų.

2003-02-25 N-19

7.

2003-04-01

PT-5

Planinis

Tikrinimo metu nustatyta, kad bendrovė pažeidė ALĮ 10str. 10d., nes priėmė statymą iš asmens, neturinčio 18 metų.

Siūloma surašyti UAB “Top Sport” lažybų tarpininkei-kasininkei Ingai Petovai ATP protokolą už ALĮ 10str. 10d. pažeidimą.

2003-07-04

N-96

8.

2003-07-04

PT-12

Planinis

Pažeidimų nenustatyta. Poveikio priemonių netaikyta.

3. UAB “Lydia Ludic”

9.

2003-02-27

PT-4

Planinis

Bendrovė nesilaikė jos dokumentais reglamentuotos su azartiniais lošimais susijusių lėšų apskaitos tvarkos, bendrovės automatų salonuose ant lošimų automatų esantys užrašai neatitiko Priežiūros komisijos 2002-08-30 nutarimu Nr.N-39 patvirtintų Reikalavimų lošimų įrenginiams bei lošimų stalams 8p. Įpareigoti bendrovę laikytis Priežiūros komisijos 2002-08-30 nutarimu N-39 patvirtintų Reikalavimų lošimų įrenginiams bei lošimų stalams ir bendrovės dokumentais patvirtintos lėšų apskaitos tvarkos ir iki š.m. balandžio 25d. užtikrinti, kad užrašai ant bendrovės eksploatuojamų lošimų automatų atitiktų Valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus.

2003-04-11

N-39

10.

2003-11-05

PT-20

Planinis

UAB “Lydia Ludic” pažeidė Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 6 str. bei Lošimo įrenginių ženklinimo specialiu ženklu, patvirtinančiu azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą, tvarkos, 7 p.

UAB “Lydia Ludic” nuosavo kapitalo dydis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 39 str. 4 d. reikalavimų. Nustatyta Kasos operacijų pažeidimų.

Įpareigoti bendrovę laikytis Lošimo įrenginių ženklinimo specialiu ženklu, patvirtinančiu azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą, tvarkos reikalavimų.

2003-12-12

N-259

4. UAB “Nesė”

11.

2003-05-05

PT-8

Planinis

Bendrovė pažeidė ALĮ 10str. 9d. reikalavimus, nes:savo reklaminiuose plakatuose bei reklaminėse skrajutėse vaizduoja lošimo kauliukus, nors lošimų kauliukais bendrovė neorganizuoja. ALĮ 10str. 9d. leidžia reklamoje nurodyti tik tas lošimo rūšis, kurios organizuojamos reklamuojamoje lošimų vietoje. Bendrovės reklaminiame garso klipe be leistinų reklamos objektų: lošimų organizavimo vietos pavadinimo, adreso bei lošimų rūšies (lošimo automatų garsų) girdisi ir byrančių žetonų garsai. Žetonai yra grynųjų pinigų pakaitalas ir į ALĮ 10str. 9d. pateiktą leistinų azartinių lošimų reklamos objektų sąrašą nepatenka. Be to, byrančių žetonų garsas asocijuojasi su laimėjimu bei skatina lošti. Atkreipti bendrovės dėmesį į nustatytus pažeidimus ir įpareigoti bendrovę ateityje laikytis ALĮ 10str. 9d. reikalavimų.

2003-06-20

N-85

5. UAB “Casino Planet”

12.

2003-05-26

PT-10

Planinis

Tikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Palangos Austėja“ pagal kreditavimo sutartį Nr. KS/252 gavo 1 000 000 Lt paskolą iš AB „PAREX BANKAS“. Taip pat nustatyta, kad už UAB „Palangos Austėja“ šioje sutartyje numatytų prievolių įvykdymą pagal 2003-05-06 laidavimo sutartį Nr. LS/252, savo turtu už 1 000 000 Lt laiduoja UAB „Casino Planet“. ALĮ 10 str. 4 d. reikalavimu, lošimus organizuojančiai bendrovei draudžiama užtikrinti kitų subjektų bet kokių prievolių įvykdymą ir teikti kitiems asmenims bet kokias paskolas. Šitaip bendrovė pažeidė ALĮ 10 str. 4 d. reikalavimus.Bendrovės nuosavo kapitalo dydis 2003-05-31 neatitiko Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 39 str. 4 d. reikalavimų. Įspėti bendrovę dėl ALĮ 10str. 4d. pažeidimo ir įpareigoti bendrovę jį pašalinti.Įpareigoti bendrovę laikytis LR Akcinių bendrovių įstatymo 39str. 4d. reikalavimo.

Rekomenduoti su UAB “Casino Planet” susijusius UAB “Palangos Austėja” turimus lošimų stalus įtraukti į Lietuvos lošimo įrenginių registrą.

2003-07-04

N-97

13.

2003-08-05

PT-16

Neplaninis

1. Priežiūros komisijos 2003-07-18 nutarimu Nr.N-105 lošimų organizavimo reglamento reikalavimų pažeidimas.2. 2001-10-31 nutarimu Nr.14 nustatytos Lošimų įrenginių apskaitos žurnalų formos ir jų pildymo tvarkos 8p. reikalavimų pažeidimas. Įpareigoti bendrovę iki 2003-10-10 pašalinti tikrinimo metu nustatytus trūkumus.

2003-10-03 N-181

14.

2002-12-13 PT-20

Planinis

Bendrovė, pažeisdama teisės aktuose nustatytus terminus, informavo Priežiūros komisiją apie esminius sudaryto sandorio sąlygų pasikeitimą. Laikyti nustatytą pažeidimą mažareikšmiu ir UAB „Casino Planet“ poveikio priemonių netaikyti.

2003-01-17

Nr. N-5

6. UAB “Pokervegas”

15.

2003-05-16

PT-9

Planinis

Tikrinimo metu nustatyta. kad bendrovė pažeidė ALĮ 15str. 1d. 2p. (vaizdo įrašai neišsaugoti nustatytą terminą) bei pažeistas Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų LRV 2000-02-17 nutarimu Nr.179, 10 p. Tikrinimas tęsiamas. Įspėti dėl ALĮ 15str. 1d. 2p. pažeidimo, taip pat bendrovė įpareigota: nuo š.m. liepos 1d. kiekvieną dieną (iki atskiro nurodymo) teikti kiekvieno lošimo įrenginio dienos ir lošimo namų (kazino) dienos rezultatų ataskaitas; nuolat filmuoti lošimo namų (kazino) kasą; užtikrinti vaizdo įrašų saugojimą griežtai laikantis ALĮ 15str. 1d. 2p. reikalavimų. Medžiagą dėl nustatytų kasos operacijų pažeidimų tyrimo pagal kompetenciją perduoti VMI.

2003-06-24

N-92

16.

2003-05-16

PT-9

Planinis 1. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių pažeidimai.2. Priežiūros komisijos 2003-06-27 nutarimo Nr.N-92 2.3.p. įpareigojimų nevykdymas.

Įpareigoti bendrovę nedelsiant pašalinti patikrinimo metu nustatytus trūkumus ir raštu informuoti Priežiūros komisiją apie šio nutarimo įvykdymą.

2003-10-10

N-189

7. UAB “Savas Kazino”

17.

2003-04-08

PT-6

Planinis

Bendrovė pažeidė Priežiūros komisijos 2003-01-10 nutarimu Nr. N-2 patvirtinto lošimo namų (kazino) reglamento 4.4 p. nuostatas.Bendrovės š.m. kovo 20 d. surengto turnyro metu prie ruletės ir kortų lošimų stalų organizuodama azartinius lošimus bei naudodama tikrus ruletės spalvinius žetonus ir nustatydama jų vertę 0.00 Lt pažeidė ALĮ 2 str. 1 dalies nuostatą ir Priežiūros komisijos 2003-01-10 nutarimu Nr. N-2 patvirtinto lošimo namų (kazino) reglamentą.

Įspėti bendrovę dėl galimo licencijos sustabdymo ir įpareigoti griežtai laikytis ALĮ ir Priežiūros komisijos 2003-05-09 nutarimu Nr.N-59 patvirtinto lošimo namų (kazino) lošimų organizavimo reglamento.

2003-05-16

N-65

18.

2003-08-05

PT-17

Planinis

Bendrovės reklaminių plakatų UAB “Marketingo partneriai” išnuomotose 8 reklaminiuose stenduose turinys pažeidžia ALĮ 10str. 9d. draudimą reklamuoti azartinius lošimus.

Įpareigoti bendrovę nedelsiant pašalinti patikrinimo metu nustatytus trūkumus ir raštu informuoti Priežiūros komisiją apie šio nutarimo įvykdymą.

2003-10-10

N-189

8. UAB “Orakulas”

19.

2003-07-04

PT-13

Planinis

Pažeidimų nenustatyta.

Poveikio priemonių netaikyta.

9. UAB “Jokey club”

20.

2003-07-21

PT-15

Planinis

1. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 4p. pažeidimas.2. Akcinių bendrovių įstatymo 39 str. 4 d. pažeidimas.

3. Reikalavimų lošimų įrenginiams ir lošimų stalams 8 p. pažeidimas.

4. Azartinių lošimų įstatymo 10 str. 7 d. ir 16 str. 5 d. pažeidimai.

Įspėjimas dėl galimo licencijos galiojimo sustabdymo.Tikrinimo metu surinkta medžiaga perduota VMI ir Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

2003-09-26

N-167

 


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.