LT    EN Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Metinė 2003 metų ataskaita.

VALSTYBINĖ LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJA

VALSTYBINĖS LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS
2003 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2004 m. sausio d. Nr.
Vilnius

I.ĮŽANGA

Nuo 2001 metų vidurio pradėjusi formuotis legalių azartinių lošimų rinka 2003 metais vystėsi toliau. Per pusę sumažėjęs išduotų licencijų, suteikiančių teisę organizuoti azartinius lošimus, skaičius ir beveik trigubai išaugęs per metus atidarytų lošimo namų (kazino) ir automatų salonų skaičius rodo, kad į lošimų rinką jau atėjo dauguma bendrovių, ketinusių organizuoti azartinius lošimus, ir šiuo metu jos aktyviai plečia lošimo vietų tinklą.
Ataskaitiniais metais poveikį azartinių lošimų plėtrai padarė nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusios Azartinių lošimų įstatymo pataisos, suskirsčiusios lošimų automatus į riboto ir neriboto laimėjimo (A ir B kategorijas) bei uždraudusios A kategorijos automatus eksploatuoti lošimų automatų salonuose. Be to, šiais metais pradėjo veikti Lietuvos lošimo įrenginių registras, kuriame privalo būti įregistruoti visų lošimo įrenginių tipai ir patys lošimo įrenginiai.
Šie pakeitimai daugiau padarė įtakos jau veikusioms bendrovėms, kadangi jos buvo priverstos iš pagrindų keisti savo strategiją bei papildomai investuoti pertvarkant veiklą. Dėl šių priežasčių UAB “Olympic Casino Group Baltija” vietoje dviejų turėtų neriboto laimėjimo automatų salonų įsteigė lošimo namus, o UAB “Nesė” neriboto laimėjimo lošimų automatų saloną pertvarkė į riboto laimėjimo (B kategorijos) automatų saloną.

Be to, užtruko ir bendrovių, turėjusių licencijas organizuoti lošimus automatų salonuose (UAB “Lydia Ludic”, UAB “Jockey club” ir UAB “Unigames”) atėjimas į besiformuojančią rinką. Jos turėjo papildomų išlaidų pritaikydamos lošimo automatus naujiems reikalavimams.
2003 metų viduryje galutinai nusistovėjo sudėtinga, tačiau atitinkanti pasaulinės lošimų rinkos standartus, lošimo įrenginių sertifikavimo procedūra. Šiuo metu ji nekelia bendrovėms didelių kliūčių pradedant eksploatuoti lošimo įrenginius ir maksimaliai užtikrina jų atitikimą nustatytiems reikalavimams.
Dabar galiojantis Azartinių lošimų įstatymas palankiausias lažybų punktų plėtrai. Šiai lošimų rūšiai nereikia brangiai kainuojančios sertifikuojamos lošimų įrangos. Už leidimą atidaryti lažybų punktą neimama valstybės rinkliava. Rinkliava už leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną – 20 tūkst. litų, lošimo namus (kazino) – 30 tūkst. litų. Šios priežastys turėjo lemiamos įtakos tam, kad 2003 metais lažybų punktų skaičius padidėjo 20 kartų.

II.VALSTYBINĖS LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS STRUKTŪRA IR VEIKLA

Valstybinę lošimų priežiūros komisiją (toliau – Priežiūros komisija) sudaro 6 nariai: Česlovas Kazimieras Blažys (pirmininkas), Vytautas Janulis (pirmininko pavaduotojas), Ilona Daiva Gajauskienė (sekretorė), Petras Navikas, Šarūnas Birutis (paskirtas vietoje Jono Ragausko, 2003 m. vasario 25 d. atleisto paties prašymu) ir Petras Mikelionis (paskirtas vietoje Sergejaus Jovaišos, 2003 m. liepos 18 d. atleisto už Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies pažeidimą).
Atsižvelgus į sukauptą patirtį ir siekiant efektyviau bei optimaliau organizuoti darbą 2003 metų pradžioje buvo pakeista Priežiūros komisijos administracijos struktūra. Licencijavimo ir leidimų skyrius buvo sujungtas su Priežiūros skyriumi į vieną, pavadintą Lošimų organizavimo priežiūros skyriumi. Šį skyrių sudaro trys poskyriai: Tikrinimų, Finansinės veiklos analizės ir kontrolės bei Lošimo įrenginių ekspertizės. Be minėtų padalinių administracijoje yra Bendrųjų reikalų skyrius, vyriausiasis finansininkas ir vyriausiasis teisininkas. 2003 metų pabaigoje Priežiūros komisijos administracijoje dirbo 15 valstybės tarnautojų ir 2 darbuotojai.
2003 metais Priežiūros komisijai skirta 1 mln. 429 tūkst. litų biudžetinių asignavimų, iš kurių panaudota 1 mln. 373 tūkst. 1 mln. 226 tūkst. litų panaudoti darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 32,7 tūkst. litų – tarnybinėms komandiruotėms, 3,9 tūkst. litų – kelti komisijos narių ir administracijos valstybės tarnautojų kvalifikaciją, 24,3 tūkst. litų – įsigyti ilgalaikio turto, 34 tūkst. litų – sumokėti už komunalinių patarnavimų, remonto, ryšių paslaugas.
Priežiūros komisijos strateginis tikslas – teisės aktuose nustatyta tvarka išduodant licencijas ir leidimus organizuoti azartinius lošimus bei didžiąsias loterijas, kontroliuojant azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimą bei taikant poveikio priemones pažeidimus padariusiems lošimų ir loterijų organizatoriams, įgyvendinti valstybinę lošėjų, žaidėjų bei lošimų ir loterijų organizatorių teisėtų interesų apsaugos politiką.
Priežiūros komisijos uždaviniai:
vykdyti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytas funkcijas;
siekiant teisės aktų, reglamentuojančių azartinių lošimų organizavimą, aiškumo ir stabilumo bei kovojant su nelegalių azartinių lošimų organizatoriais, užtikrinti azartinių lošimų verslo plėtrą Lietuvoje;
užtikrinti lygias verslo organizavimo sąlygas visoms azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms;
analizuoti užsienio šalių azartinių lošimų verslo tendencijas, keistis informacija su analogiškomis užsienio valstybių institucijomis ir naudoti surinktą informaciją tobulinant teisės aktus, reglamentuojančius azartinių lošimų organizavimą, bei kelti Priežiūros komisijos narių ir administracijos valstybės tarnautojų kvalifikaciją;
šviesti visuomenę azartinių lošimų srityje siekiant mažinti neigiamus socialinius jų padarinius.
Atsižvelgdama į 2002 metų ataskaitoje numatytas priemones, 2003 metais Priežiūros komisija be numatytų pagrindinių funkcijų skyrė dėmesį šioms sritims:
Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymui;
Lošimo įrenginių patikrai ir jų tipo tvirtinimui;
Pasirengimui išduoti licencijas didžiosioms loterijoms ir loterijų priežiūrai;
Internetinių lošimų ir žaidimų reglamentavimui;
Nelegalių azartinių lošimų prevencijai.

Šioje ataskaitoje pateikiami duomenys, kaip numatyti planai buvo įgyvendinti, tačiau reikia pažymėti, kad 2003 metais Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymas ir lošimo įrenginių patikra bei jų tipo tvirtinimas papildė pagrindinių Priežiūros komisijos funkcijų sąrašą, o priėmus Loterijų įstatymą šios veiklos licencijavimas ir priežiūra nuo 2004 m. sausio 1 d. tapo viena iš pagrindinių funkcijų.

Priežiūros komisijos posėdžiai

Priežiūros komisija dirba pagal jos patvirtintą darbo reglamentą, kuriuo vadovaujantis posėdžiuose svarstomi klausimai ir priimami sprendimai. 2003 metais 51 Priežiūros komisijos posėdyje svarstyta 316 klausimų, priimti 273 nutarimai (2002 metais Priežiūros komisija posėdžiavo 41 kartą, svarstė 138 klausimus, priėmė 80 nutarimų).

Licencijų ir leidimų išdavimas

2003 metais Priežiūros komisija 6 bendrovėms išdavė 8 licencijas, suteikiančias teisę organizuoti azartinius lošimus, 28 leidimus atidaryti lošimų organizavimo vietas (19 automatų salonų, 1 bingo saloną ir 8 lošimo namus (kazino)) bei leido atidaryti 63 lažybų punktus. Vienai bendrovei, per metus laiko nuo licencijų išdavimo nepradėjusiai veiklos (licencijos organizuoti azartinius lošimus buvo išduotos 2002 metais), pagal Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr.740 patvirtintų Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių 20.7 punktą, licencijų galiojimas buvo panaikintas. 2002 metais buvo išduota 16 licencijų, suteikiančių teisę organizuoti azartinius lošimus, 11 leidimų atidaryti automatų salonus bei leista steigti 3 lažybų punktus.

1 lentelė

2003 M. IŠDUOTŲ LEIDIMŲ IR LICENCIJŲ SKAIČIUS

Mėnesiai Licencijos Leidimai Lažybų punktai
Sausis 1 3
Vasaris 2 2
Kovas 1 2
Balandis 1 6 5
Gegužė 2 3 2
Birželis 13
Liepa 2 4 1
Rugpjūtis 1 1 5
Rugsėjis 1 9
Spalis 1 4 6
Lapkritis 3 6
Gruodis 3 6

Viso

8 28 63

2003 metais Priežiūros komisija panaikino 5 licencijas, suteikiančias teisę organizuoti azartinius lošimus:

 • UAB „Hamptons“, 2002 m. gegužės 31 d. gavusi licenciją organizuoti lošimus automatų salonuose ir licenciją organizuoti stalo lošimus, per vienerius metus nepradėjo veiklos. Vadovaudamasi Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių 20.7 punktu, Priežiūros komisija 2003 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. N-73 panaikino šių licencijų galiojimą.
 • UAB „Savas Kazino“, 2002 m. rugsėjo 13 d. gavusi licencijas organizuoti bingo, lažybas ir totalizatorių, per vienerius metus nepradėjo šios veiklos. Priežiūros komisija 2003 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr.N-153 panaikino šių licencijų galiojimą.

Per ataskaitinį laikotarpį Priežiūros komisija atsisakė išduoti leidimus atidaryti 7 automatų salonus – 4 salonus, parengtus UAB „Lydia Ludic“, ir 3 salonus, parengtus UAB „Jokey club“. Visais atvejais atsisakyta išduoti leidimus dėl lošimo automatų neatitikimo nustatytiems reikalavimams. Pasikeitus Azartinių lošimų įstatymo reikalavimams ir bendrovėms per nustatytą terminą nepertvarkius savo veiklos buvo panaikinti 3 leidimai atidaryti automatų salonus. Bendrovių prašymu Priežiūros komisija leido uždaryti 5 lažybų punktus.
2003 metais Priežiūros komisija bendrovių prašymu pakeitė 13 anksčiau išduotų leidimų atidaryti lošimų organizavimo vietas (2002 metais pakeisti 5 leidimai) bei 50 kartų tvirtino lošimų organizavimo reglamentų pakeitimus (2002 metais Priežiūros komisija patvirtino 25 reglamentus ir jų pakeitimus).
Tokį dažną reglamentų keitimą lėmė staigus azartinių lošimų organizavimo vietų skaičiaus augimas bei organizatorių noras prisitaikyti prie besikeičiančių verslo sąlygų.
2003 metų pabaigoje Lietuvoje veikė 11 lošimo namų (kazino), 21 automatų salonas, 1 bingo salonas ir 58 lažybų punktai. Priežiūros komisija lošimų organizatoriams suteikė teisę juose naudoti 100 lošimo stalų, 522 A kategorijos automatus ir 363 B kategorijos automatus. Lyginant su 2002 metais lošimo namų (kazino) padaugėjo 7 (t.y. 2,7 karto), automatų salonų – 15 (t.y. 3,5 karto), lažybų punktų – 53 (t.y.21 kartą).

2 lentelė
EKSPLOATUOJAMŲ LOŠIMO ĮRENGINIŲ SKAIČIUS

2003 m.

Stalai

Automatų kategorijos:

A

B

Sausis

8

30

Vasaris

100

Kovas

6

10

Balandis

64

Gegužė

34

180

Birželis

-1

-40

Liepa

3

49

30

Rugpjūtis

Rugsėjis

-2

-79

Spalis

27

132

20

Lapkritis

5

82

Gruodis

3

30

42

Viso 2003 m.

72

353

308

Viso

100

522

363

Azartinių lošimų organizavimo priežiūra

Vykdant Azartinių lošimų įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytą Priežiūros komisijos funkciją kontroliuoti kaip lošimų organizatoriai laikosi įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių lošimų organizavimą, reikalavimų, 2003 metais buvo atliktas 21 tikrinimas. Tikrinimai planuojami ketvirčiais atsižvelgiant į sukauptą informaciją, bendrovių pateiktus finansinius duomenis bei į kitus faktorius (skundai, netikėtų patikrinimų metu gauta informacija ir kt.). Išanalizavus turimą informaciją bei lošimus organizuojančių bendrovių dažniausiai daromus pažeidimus ir klaidas, nustatomos galimos rizikos sritys.
Duomenys apie atliktus tikrinimus, o taip pat apie (ne) taikytas priemones pateikiami ataskaitos 1 priede.
Remdamasi atliktų patikrinimų dokumentais, 2003 metais Priežiūros komisija taikė šias poveikio priemones:

 • įspėjo bendroves UAB „Savas Kazino“, UAB „Jokey club“, UAB „Casino Planet“, UAB „Top Sport“, UAB „Lydia Ludic“ ir UAB „Pokervegas“ apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą;
 • surašė 5 administracinių teisės pažeidimų protokolus;
 • 5 medžiagas perdavė pagal kompetenciją Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • 3 kartus kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą dėl galimo pinigų plovimo požymių.

Lošimus organizuojančioms bendrovėms ne kartą nurodyta ištaisyti nustatytus trūkumus bei griežtai laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
Apibendrinant 2003 metais atliktus tikrinimus, darytinos šios išvados:

 1. Lošimus organizuojančios bendrovės per plačiai traktuoja teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias azartinių lošimų reklamą.
 2. Neišspręstas lošimus organizuojančių bendrovių personalo bei asmenų, ketinančių dirbti azartinių lošimų organizavimo sferoje, mokymo klausimas. Tikrinant nustatyta nelegalaus mokymo faktų. Lošimus organizuojančios bendrovės bei kiti subjektai neretai eksploatuoja lošimo įrenginius ne su azartinių lošimų organizavimu susijusiais tikslais.
 3. Lažybas organizuojančios bendrovės neretai sudaro galimybę dalyvauti lažybose asmenims, neturintiems 18 metų, arba vykdo lošimus, pažeisdamos Priežiūros komisijos nutarimais patvirtintus lažybų organizavimo reglamentus.
 4. Kadangi 2003 metais lošimus organizuojančios bendrovės orientavosi į greitą lošimų organizavimo vietų plėtrą, dėl ko patyrė nemažai išlaidų, pastebima tendencija mažėti nuosavo ir akcinio kapitalo santykio dydžiui.
 5. Lošimus organizuojančios bendrovės neretai nesilaiko nustatytų piniginių lėšų ir žetonų apskaitos taisyklių bei kasos darbą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 6. Dažnai svyruoja kai kurių bendrovių deklaruojami finansiniai rodikliai, didelės bendrovių pajamos, bet mažas laimėjimų fondas. Tikrinant randama aritmetinių klaidų ataskaitose.

2003 metais surašyta 17 administracinių teisės pažeidimų protokolų už LR ATPK 17318 straipsnio („Azartinių lošimų organizavimo tvarkos arba lošimo reglamento pažeidimas“) pažeidimą, iš jų 5 – bendrovių, legaliai organizuojančių azartinius lošimus, darbuotojams. Pagal šiuos protokolus teismai nubaudė piniginėmis baudomis 7 asmenis (viso 2200 litų), įspėti 2 asmenys, 3 protokolai buvo grąžinti papildyti (jie papildyti ir šiuo metu nagrinėjami teismuose), 1 asmens atžvilgiu administracinė byla nutraukta.
Per atsiskaitomąjį laikotarpį gauti ir išnagrinėti 8 gyventojų rašytiniai pareiškimai dėl azartinius lošimus organizuojančių bendrovių veiklos. Daugiausia nusiskundimų gauta dėl lažybas organizuojančių bendrovių veiklos.

Teisės aktų rengimas

2003 metais Priežiūros komisija toliau rengė bei tobulino teisės aktus, reglamentuojančius azartinių lošimų organizavimą. Per atsiskaitomąjį laikotarpį Priežiūros komisija:

 • paskelbė 4 naujus norminio pobūdžio teisės aktus: 2003 m. sausio 31 d. nutarimą Nr.N-17 „Dėl akredituotų įstaigų (laboratorijų) ir jų išduodamų sertifikatų lošimų įrenginiams pripažinimo tvarkos patvirtinimo“; 2003 m. gegužės 16 d. nutarimą Nr. N-67 „Dėl prašymų ir pranešimų formų patvirtinimo“; 2003 m. rugsėjo 10 d. nutarimą Nr.N-143 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 530 „Dėl Lietuvos lošimo įrenginių registro įsteigimo ir Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatų patvirtinimo“ papildymo“ įgyvendinimo“; 2003 m. spalio 3 d. nutarimą Nr.N-182 „Dėl lošimo priskyrimo lošimo A kategorijos automatu rūšiai“.
 • 10 kartų pakeitė ar papildė Priežiūros komisijos anksčiau patvirtintus teisės aktus.

Būtinybė keisti teisės aktus dažniausiai buvo susijusi su naujų įstatymų ir Vyriausybės nutarimų priėmimu bei siekimu tobulinti nustatytų reikalavimų vykdymo mechanizmą.
Priežiūros komisija teikė savo siūlymus ir išvadas dėl šių teisės aktų projektų:

 • Azartinių lošimų įstatymo,
 • Loterijų įstatymo,
 • Loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymo,
 • Pinigų plovimo prevencijos įstatymo,
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso,
 • Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių,
 • Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių,
 • Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nuostatų,
 • Kasos aparatų diegimo ir naudojimo taisyklių,
 • Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos.

Nelegalių azartinių lošimų prevencija

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 327 priėmė ir patvirtino Žaidimų automatais organizavimo tvarką. Jos projektą kartu su Finansų ministerija parengė Priežiūros komisijos specialistai. Patvirtinta tvarka užpildė spragas galiojančioje teisės aktų sistemoje. Ji tapo efektyvia priemone išaiškinant bei patraukiant atsakomybėn fizinius ir juridinius asmenis, organizuojančius azartinius lošimus neturint tam Priežiūros komisijos išduotos licencijos ir leidimo.
Ši veikla ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdoma bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijų (Policijos departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos) bei Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnais.
2003 metais už nustatytus pažeidimus surašytas 21 administracinių teisės pažeidimų protokolas ir atliekamas 1 ikiteisminis tyrimas dėl nelegalių azartinių lošimų organizavimo. Duomenys apie atliktas priemones pateikiami 2 priede.

Kita veikla

2003 m. kovo 1 d. įsigaliojo Azartinių lošimų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies pakeitimai, numatantys, kad Lietuvos Respublikoje leidžiama pradėti eksploatuoti lošimo įrenginius, jeigu jų tipai yra Vyriausybės įgaliotos priežiūrą atliekančios institucijos patvirtinti (tai atlikti Vyriausybė įgaliojo Priežiūros komisiją) ir įrašyti į Lietuvos lošimo įrenginių registrą Vyriausybės nustatyta tvarka. Ši nuostata pakeitė iki tol galiojusią tvarką, jog tipai yra tvirtinami ir jie įrašomi į Lietuvos matavimo priemonių registrą Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka (tai atliko Valstybinė metrologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos). Pakeitimai privertė iš naujo spręsti lošimo įrenginių tipų tvirtinimo, sertifikavimo bei Lietuvos lošimo įrenginių registro administravimo klausimus, atsižvelgiant į Europos sąjungos šalyse nusistovėjusią praktiką.
Vadovaudamasi Azartinių lošimų įstatymo 16 straipsnio 5 dalimi bei Priežiūros komisijos patvirtinta Akredituotų įstaigų (laboratorijų) ir jų išduodamų sertifikatų pripažinimo tvarka, Priežiūros komisija 2003 metais išnagrinėjo 4 užsienio laboratorijų prašymus pripažinti jų išduodamus sertifikatus apie lošimo įrenginių atitikimą nustatytiems reikalavimams. Trijų bendrovių atžvilgiu priimtas sprendimas pripažinti jų išduodamus sertifikatus. Tai Software & Messtechnik Institut (Austrija), Laboratori General D‘Assaigs I Investigacions (Ispanija) bei NMi Certin B.V. (Olandija). Priežiūros komisija atsisakė pripažinti bendrovės Institut Pro Testovani a Certifikaci (Čekija) išduodamus sertifikatus, kadangi ši laboratorija neatitiko reikalavimų, keliamų įstaigoms, norinčioms atlikti lošimo įrenginių bandymus.
2003 metų pabaigoje į Priežiūros komisiją kreipėsi dar kelių užsienio laboratorijų atstovai, pristatydami savo laboratorijas bei ketindami kreiptis dėl jų išduodamų sertifikatų pripažinimo. Priežiūros komisijos duomenimis tokį susidomėjimą Lietuvos lošimo rinka lemia tai, kad Lietuva yra viena iš dešimties Europos šalių, reikalaujančių sertifikatų, patvirtinančių lošimo įrenginių atitikimą nustatytiems reikalavimams. Reikalavimas sertifikuoti lošimo įrenginius siejamas su griežtais reikalavimais lošimo įrenginiams. Tai lemia kruopštų laboratorijų, prašančių jų išduodamų sertifikatų pripažinimo, įvertinimą.
2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojo 2003 m. balandžio 25 d. priimtas Vyriausybės nutarimas Nr.530 „Dėl Lietuvos lošimo įrenginių registro įsteigimo ir Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatų patvirtinimo“. Šiuo nutarimu Priežiūros komisija buvo paskirta Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymo įstaiga.
Vykdydama jai suteiktas funkcijas Priežiūros komisija ataskaitiniu laikotarpiu patvirtino ir Lietuvos lošimo įrenginių registre įregistravo 17 lošimo įrenginių gamintojų 152 lošimo įrenginių tipus, 522 A kategorijos bei 358 B kategorijos lošimo automatus ir 100 rulečių bei kortų lošimo stalų.
Priežiūros komisija, atsižvelgdama į tai, kad vystant azartinių lošimų veiklą neišvengiamai atsiranda žmonių, turinčių liguistą (patologinį) potraukį azartiniams lošimams, stebėdama užsienio šalių praktiką, rodančią, jog daugėjant lošimo vietų didėja ir patologinių lošėjų skaičius, bei įvertindama tai, kad patologinio potraukio azartiniams lošimams prevencija Lietuvoje yra visiškai nauja ir neišvystyta veikla, 2003 metais subūrė (iš įvairių valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų) darbo grupę, kurios tikslas – organizuoti ir rūpintis patologinio potraukio azartiniams lošimams prevencija. 2003 m. spalio 2 d. surengtas minėtos darbo grupės susitikimas, kurio metu buvo pristatytas Patologinio potraukio azartiniams lošimams prevencijos priemonių planas bei aptartos jo įgyvendinimo galimybės.
Įgyvendindama Patologinio potraukio azartiniams lošimams prevencijos priemonių planą Priežiūros komisija parengė ir pateikė dalį medžiagos straipsniams “Paauglių azartiniai lošimai: pramoga ar nauja priklausomybės forma?”, kuris buvo išspausdintas Lietuvos švietimo darbuotojams skirtame laikraštyje “Švietimo naujienos” bei “Patologinio potraukio azartiniams lošimams prevencijos aktualumas ir kryptys”, kuris pateiktas moksliniam recenzuojamam žurnalui. Taip pat Priežiūros komisija prisidėjo prie šiuo metu atliekamo paaugliams lošimų sukeltų problemų tyrimo, kurio duomenys bus panaudoti ruošiant Nacionalinės patologinio potraukio azartiniams lošimams prevencijos programą.
Priežiūros komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, susiduria su kai kurių Azartinių lošimų įstatymo straipsnių taikymo ypatumais. Daugiausia problemų kyla dėl Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalies nuostatų, draudžiančių Lietuvos Respublikos teritorijoje reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių, lošimo namų (kazino), bingo, automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų pavadinimus, lošimų vietos adresus bei organizuojamų lošimų rūšis, taip pat lošimų įrenginių kiekį, esantį lošimo namuose (kazino), bingo ar automatų salonuose, laikymosi. Atsižvelgdama į iškilusios problemos aktualumą, Priežiūros komisija ataskaitiniais metais parengė ir paskelbė Azartinių lošimų reklamos ir informacijos apie azartinius lošimus atribojimo kriterijus ir metodines rekomendacijas, kuriais remiasi nagrinėdama klausimus dėl informacijos pripažinimo azartinių lošimų reklama bei klausimus dėl pažeidimą padariusių asmenų partraukimo administracinėn atsakomybėn.
2003 metais Priežiūros komisija parengė Lošimų organizavimo reglamento struktūros bei sudarymo metodines rekomendacijas bei Reikalavimų lošimo įrenginiams bei lošimo stalams paaiškinimą, būtinus užtikrinant dinamišką ir nuoseklų lošimus organizuojančių bendrovių darbą.
2003 metais Priežiūros komisija dalyvavo derinant krupjė mokymo programą, kuri buvo patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei įtraukta į Studijų ir mokymo programų registrą, saugomą Švietimo ir mokslo ministerijoje.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo kaupiama informacija apie pasaulinę internetinių azartinių lošimų praktiką, kartu su Latvijos azartinių lošimų inspekcija organizuotas seminaras tokių lošimų reglamentavimo ir kontrolės klausimais.
2003 metais Priežiūros komisijos nariai ir administracijos valstybės tarnautojai, siekdami įgyti daugiau patirties, 4 kartus vyko į tarnybines komandiruotes užsienio valstybėse, 14 valstybės tarnautojų kėlė kvalifikaciją įvairiuose kursuose ar seminaruose.
2003 metais spaudoje išspausdinta 350 straipsnių azartinių lošimų ir Priežiūros komisijos veiklos tema, 2 iš jų – užsienio žurnaluose.

III.LIETUVOJE AZARTINIUS LOŠIMUS ORGANIZUOJANČIŲ BENDROVIŲ VEIKLOS APŽVALGA

2002 metų pabaigoje licencijas organizuoti azartinius lošimus turėjo 11 bendrovių, iš jų 6 buvo pradėjusios veiklą (4 bendrovės turėjo leidimus atidaryti lošimo namus (kazino), iš jų 2 taip pat turėjo leidimus atidaryti automatų salonus ir juose eksploatuoti A kategorijos lošimo automatus). 1 bendrovė turėjo leidimą atidaryti automatų saloną ir jame eksploatuoti B kategorijos lošimo automatus, 1 bendrovei buvo leista organizuoti lažybas.
Iš viso 2003 metais leidimus atidaryti lošimų organizavimo vietas gavo 8 bendrovės. Veikti pradėjo 7 bendrovės (1 bendrovė, gavusi leidimą 2003 metų gruodžio mėnesį, veiklą pradėjo tik 2004 metais). Taigi 2003 metų pabaigoje lošimus Lietuvos Respublikoje turėjo teisę organizuoti 14 bendrovių.
3 lentelėje pateiktas kiekvienai lošimus organizuojančiai bendrovei priklausančių lošimų organizavimo vietų skaičius 2003 metų pabaigoje.

3 lentelė
LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETŲ SKAIČIUS 2003 METŲ PABAIGOJE

 

Eil. Nr.

Bendrovė

Lošimų organizavimo vietų skaičius

 

Lošimo namai (kazino)

Automatų salonas

Lažybų punktas

Bingo salonas

1

UAB „Olympic Casino Group Baltija“

4

2

UAB „Casino Planet“

2

3

UAB „Nesė“

1

1

4

UAB „Pokervegas“

1

5

UAB “VSGA”

1

6

UAB “Savas Kazino”

1

7

UAB “Great Canadian Europa”

1

8

UAB “Lydia Ludic”

10

9

UAB “Jokey club”

6

10

UAB “Tete-a-tete” kazino

3

11

UAB “Egivela”

2

12

UAB „Top Sport“

33

13

UAB “Orakulas”

19

1

14

UAB “Omnibetas”

9

Viso

11

22

61

1

 

 

Valstybės rinkliavos ir azartinių lošimų mokestis

2003 metais į valstybės biudžetą sumokėta 815 900 litų valstybės rinkliavų. Už licencijų išdavimą sumokėta 80 000 litų, už perregistravimą – 3 000 litų (licencijos perregistravimas buvo panaikintas nuo 2003 m. birželio 25 d. pakeitus Azartinių lošimų licencijavimo taisykles). 630 000 litų rinkliavų sumokėta už leidimų atidaryti lošimų organizavimo vietas išdavimą bei pakeitimą ar papildymą.
Nuo 2003 m. gegužės 2 d. (įregistruotas pirmasis lošimo įrenginys) surinkta 102 900 litų valstybės rinkliavų už lošimo įrenginių ir lošimo stalų įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių registre, registro duomenų pakeitimą ar pateikimą. Per ataskaitinius metus Lietuvos lošimo įrenginių registre buvo patvirtinti ir įregistruoti 152 lošimo įrenginių tipai, 100 lošimo stalų, 522 A kategorijos automatai ir 358 B kategorijos automatai.
Kita ir didžiausia valstybės pajamų iš azartinių lošimų organizavimo dalis yra azartinių lošimų mokestis. Mokestinis periodas yra kalendorinių metų ketvirtis. Lošimo namai (kazino) ir automatų salonai moka mokesčius nuo eksploatuojamų lošimo įrenginių skaičiaus: už lošimo stalą – 12 000 litų, už A kategorijos lošimo automatą – 1800 litų, už B kategorijos lošimo automatą – 600 litų. Organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas, lošimų mokesčio bazei (skirtumui tarp įmokų ir išmokėtų laimėjimų) taikomas 15 procentų mokesčio tarifas.
Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis 2003 metais surinkta 8 026 000 litų azartinių lošimų mokesčio.

4 lentelė
LOŠIMUS ORGANIZUOJANČIŲ BENDROVIŲ 2003 METŲ VEIKLOS RODIKLIAI 

Eil.Nr.

Bendrovės pavadinimas

Įplaukos

Vidutinis 2003m.

Išmokėjimai

Vidutinis 2003m.

Rezultatas

Vidutinis 2003m.

mėn. rezultatas

mėn. rezultatas

mėn. rezultatas

1

UAB “Olympic Casino Group Baltija”

72.544.754

6.045.396

52.239.783

4.353.315

20.304.972

1.692.081

2

UAB “Casino Planet”

28.138.304

2.344.859

21.895.330

1.824.611

6.242.974

520.248

3

UAB “Nesė”

19.450.585

1.620.882

13.164.969

1.097.081

6.285.616

523.801

4

UAB “Savas Kazino”

14.266.967

1.188.914

12.527.554

1.043.963

1.739.413

144.951

5

UAB “Great Canadian Europe”

12.068.533

4.022.844

10.143.196

3.381.065

1.925.337

641.779

6

UAB “VSGA”

10.637.771

1.329.721

8.213.985

1.026.748

2.423.786

302.973

7

UAB “Tete-a-tete” kazino

827.306

413.653

668.021

334.010

159.286

79.643

8

UAB „Top Sport“

5.537.623

461.469

3.821.550

318.463

1.716.073

143.006

9

UAB “Pokervegas”

4.601.269

383.439

3.621.327

301.777

979.942

81.662

10

UAB “Lydia Ludic”

3.548.692

295.724

3.171.227

264.269

377.465

31.455

11

UAB “Jokey club”

3.175.742

317.574

2.304.939

230.494

870.803

87.080

12

UAB “Orakulas”

1.773.142

253.306

1.297.170

185.310

475.972

67.996

13

UAB “Omnibetas”

418.829

104.707

339.522

84.881

79.306

19.827

Visų bendrovių

176.989.517

14.749.126

133.408.573

11.117.381

43.580.944

3.631.745

2003 metais (skliausteliuose pateikti 2002 metų duomenys) bendrovės gavo 176,9 mln. litų (42,8 mln. litų) įplaukų iš azartinių lošimų. Laimėjimams išmokėjo 133,4 mln. litų (29,6 mln. litų), t.y. 75 proc. (69 proc.) iš lošėjų gautų įmokų. Lošimus organizuojančių bendrovių bendras 2003 metų lošimų organizavimo veiklos rezultatas buvo 43,6 mln. litų (13,2 mln. litų).
Bendrovės, organizuojančios lošimus prie lošimo stalų, 2003 metais gavo 122,4 mln. litų (17,6 mln. litų) įplaukų, organizuojančios lošimus A kategorijos lošimo automatais – 38,9 mln. litų (25 mln. litų), lošimus B kategorijos automatais – 7,8 mln. litų (0,027 mln. litų), lažybas – 7,2 mln. litų (0,090 mln. litų) ir bingą – 0,565 mln. litų.

Visų lošimus organizuojančių bendrovių iš lošimų organizavimo gautų įplaukų suma ir 2002, ir 2003 metais kas mėnesį tolygiai didėjo, nes daugėjo ir lošimų organizavimo vietų.

2003 metais daugiausiai įplaukų bendrovės gavo iš lošimų organizavimo prie lošimo stalų. Šios veiklos lyderė, kaip ir 2002 metais, buvo UAB „Olympic Casino Gruop Baltija“, kuri per 2003 m. gavo 49,6 mln. litų įplaukų. Antroje vietoje buvo UAB „Casino Planet“, gavusi 26,9 mln. litų. UAB „Savas Kazino“ gavo 13,1 mln. litų, UAB „Nesė“ – 12,8 mln. litų, UAB „VSGA“ – 10,36 mln. litų, UAB „Great Canadian Europa“ – 5,5 mln. litų ir UAB „Pokervegas“ – 4 mln. litų. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad UAB „Olympic Casino Gruop Baltija“, UAB „Casino Planet“, UAB „Savas Kazino“, UAB „Nesė“ ir UAB „Pokervegas“ lošimo stalus eksploatavo visus 2003 metus, o kitos bendrovės trumpiau: UAB „VSGA“ – 8 mėnesius, UAB „Great Canadian Europa“ – 3 mėnesius. Taip pat skiriasi ir eksploatuojamų lošimo stalų skaičius. (3 priedas, 1 pav.)
Atsižvelgiant į skirtingą lošimus organizuojančių bendrovių veiklos laiką bei eksploatuojamų lošimo stalų skaičių, bendrovių lošimų organizavimo prie lošimo stalų veiklos rezultatus galima palyginti išvedus bendrą palyginamąjį dydį – vidutinį bendrovės lošimų organizavimo veiklos rezultatą, gautą eksploatuojant vieną lošimo stalą per 2003 metų mėnesį. (3 priedas, 2 pav.)
Lygindami šį dydį matome, kad rezultatyviausiai turimus lošimo stalus 2003 metais eksploatavo UAB „Olympic Casino Gruop Baltija“, veikianti tik Vilniuje. Antrojoje vietoje UAB „Nesė“, turinti lošimo namus (kazino) Klaipėdoje. UAB „Casino Planet“ vidutinį vieno lošimo stalo rezultatą stipriai sumažino Palangoje eksploatuojami lošimo stalai. Blogiausiai sekasi eksploatuoti lošimo stalus, kaip ir 2002 metais, UAB „Pokervegas“, turinčiai lošimo namus (kazino) Klaipėdoje.
Lošimus A kategorijos lošimo automatais 2003 metais organizavo tos pačios bendrovės, kurios eksploatavo ir lošimo stalus. Šioje veikloje 2003 metais pagal gautų įplaukų dydį lyderė taip pat buvo UAB „Olympic Casino Gruop Baltija“. (4 priedas, 1 pav.)
Pagal vidutinį lošimų organizavimo veiklos rezultatą, gautą eksploatuojant vieną A kategorijos lošimo automatą per 2003 metų mėnesį, matyti, kad rezultatyviausiai 2003 metais A kategorijos lošimo automatus eksploatavo UAB „Nesė“, o UAB „Olympic Casino Gruop Baltija“ tik antrojoje vietoje. (4 priedas, 2 pav.)
2002 metais lošimus B kategorijos lošimo automatais organizavo tik 1 bendrovė – UAB „Lydia Ludic“. 2003 metais dar 4 bendrovės gavo leidimus atidaryti automatų salonus, kuriuose gali eksploatuoti B kategorijos lošimų automatus. 1 bendrovė (UAB „Egivela“), leidimą gavusi 2003 metų gruodžio mėnesį, realiai veiklą pradėjo tik 2004 metais, todėl pateikiami tik 4 bendrovių, organizuojančių lošimus B kategorijos lošimo automatais, veiklos rezultatai. UAB „Lydia Ludic“, pradėjusi 2003 metų pradžioje sparčiai plėstis, prašydama leidimų atidaryti vis naujus automatų salonus (iš viso 10 automatų salonų), tų pačių metų pabaigoje realiai veiklą vykdė tik 3 automatų salonuose. Tuo tarpu jos konkurentė UAB „Jokey club“ ir 2003 metų gale atidarinėjo naujus automatų salonus bei gautų įplaukų iš lošimų organizavimo kiekiu beveik pasivijo UAB „Lydia Ludic“. UAB „Tete-a-tete“ kazino 3 automatų salonus ir UAB „Nesė“ 1 automatų saloną atidarė tik 2003 metų lapkričio mėnesį. (5 priedas, 1 pav.)
Pagal vidutinį lošimų organizavimo veiklos rezultatą, gautą eksploatuojant 1 B kategorijos lošimo automatą per 2003 metų mėnesį, matyti, kad rezultatyviausiai B kategorijos lošimo automatus 2003 metais sekėsi naudoti lošimų organizavimo B kategorijos lošimo automatais verslo naujokėms UAB „Nesė“ ir UAB „Tete-a-tete“ kazino. (5 priedas, 2 pav.)
Lažybas 2003 metais organizavo 3 bendrovės: UAB „Top Sport“, veiklą pradėjusi 2002 metais, UAB „Orakulas“, 2003 metais lažybas organizavusi 7 mėnesius, ir UAB „Omnibetas“, lažybas organizavusi 4 mėnesius. 2003 metais sparčiausiai iš visų organizuojamų lošimų rūšių plėtėsi lažybos, nes per 2003 metus buvo įsteigti 58 lažybų punktai. UAB „Top Sport“, turėdama daugiausiai lažybų punktų, gavo ir daugiausiai įplaukų iš lošimų organizavimo. (6 priedas, 1 pav.) Taip pat UAB „Top Sport“ gavo didžiausią vidutinį lošimų organizavimo veiklos rezultatą organizuojant lažybas viename lažybų punkte per 2003 metų mėnesį. Mažiausią vidutinį lošimų organizavimo veiklos rezultatą iš vieno lažybų punkto gavo UAB „Orakulas“. (6 priedas, 2 pav.)
UAB „Orakulas“ 2003 metų rugpjūtį taip pat pradėjo organizuoti bingą. Ši bendrovė iš bingo organizavimo gavo 565 tūkst. litų įplaukų, kurių 50 procentų sumokėjo kaip laimėjimus.

5 lentelė
REZULTATO IR ĮPLAUKŲ IŠ AZARTINIŲ LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VEIKLOS SANTYKIS PROCENTAIS 2003 METAIS

Bendrovė

Eksploatuojant lošimų stalus,%

Eeksploatuojant A kat. lošimų automatus, %

Eeksploatuojant B kat. lošimų automatus, %

Organizuojant lažybas

UAB „Olympic Casino Group Baltija“

26

31

UAB „Casino Planet“

21

41

UAB „Nesė“

29

39

25

UAB „Pokervegas“

19

39

UAB “VSGA”

23

32

UAB “Savas Kazino”

10

41

UAB “Great Canadian Europa”

28

6

UAB “Lydia Ludic”

11

UAB “Jokey club”

27

UAB “Tete-a-tete” kazino

19

UAB „Top Sport“

31

UAB “Orakulas”

16

UAB “Omnibetas”

19

Kaip matyti iš 5 lentelės iš kiekvieno lošėjų įmokėto lito didžiausia dalis sąlyginai lieka bendrovėms, eksploatuojančioms A kategorijos lošimo automatus (32 procentai). Lošėjams didžiausia dalis įmokų grįžta lošiant B kategorijos lošimo automatais (bendrovei lieka 21 procentai).
Galima daryti išvadą, kad 2003 metais, išmokėjus laimėjimus, bendrovėms vidutiniškai liko 25 procentai (2002 metais – 30 procentų) įplaukų iš azartinių lošimų. Palyginus šį rodiklį su kitų verslo sričių galima teigti, jog jis yra pakankamai aukštas.
Priežiūros komisijos duomenimis 2004 metais azartinių lošimų verslas plėsis, daugės lošimų organizavimo vietų bei augs lošimo įrenginių skaičius, todėl tikimasi, kad didės ir valstybės pajamos iš azartinių lošimų organizavimo verslo. Priežiūros komisijos preliminariais skaičiavimais 2004 metais bendrovės, organizuojančios azartinius lošimus, sumokės apie 10 milijonų litų azartinių lošimų mokesčių.

IV.VALSTYBINĖS LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS VEIKLOS KRYPTYS

Prisidėjus papildomoms funkcijoms (lošimo įrenginių registro tvarkymas, loterijų organizavimo priežiūra) bei išaugus darbų apimčiai, Priežiūros komisija susiduria su tokiomis problemomis, kaip būtinybė didinti kvalifikuotų administracijos tarnautojų skaičių, aprūpinti juos moderniomis lošimo įrenginių kontrolės priemonėmis, sudaryti geras darbo sąlygas. Todėl, 2002-2003 metais neprašiusi papildomo finansavimo, Priežiūros komisija 2004 metais prašys papildomų lėšų, reikalingų naujoms funkcijoms vykdyti.
2004 metais Priežiūros komisija tęs 2003 metais pradėtus darbus. Pagrindinės planuojamos kryptys yra šios:
– Didžiųjų loterijų reglamentavimas ir kontrolė.
Priėmus Lietuvos Respublikos loterijų įstatymą (Žin., 2003, Nr.73-3341), nuo 2004 metų Priežiūros komisija išduos licencijas organizuoti didžiąsias loterijas, kontroliuos šių loterijų organizavimą, rengs teisės aktus, reglamentuojančius loterijų organizavimą.
– Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų dėl pinigų plovimo prevencijos priemonių rengimas bei įgyvendinimas.
Nuo 2004 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Pinigų plovimo prevencijos įstatymo redakcijai Priežiūros komisija yra įtraukta į už pinigų plovimo prevenciją atsakingų institucijų sąrašą. Minėto įstatymo 4 straipsnio 4 dalis numato Priežiūros komisijos pareigą priimti azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, bei paskirti vadovaujančius darbuotojus, kurie organizuotų įstatyme numatytų pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir palaikytų ryšius su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
– Priemonių, nukreiptų išaiškinti ir patraukti atsakomybėn asmenis, organizuojančius nelegalius azartinius lošimus, vykdymas.
2004 metais ir toliau planuojama kartu su teisėsaugos institucijomis bei Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnais organizuoti bei vykdyti bendras priemones, nukreiptas nelegalaus azartinių lošimų verslo minimizacijai.
– Ryšių su užsienio šalių kontrolės institucijoms bei tarptautinėmis organizacijomis stiprinimas, tarptautinių renginių organizavimas.
– Patologinio potraukio azartiniams lošimams prevencija.

2004 metais planuojama parengti Nacionalinės patologinio potraukio azartiniams lošimams prevencijos programą, skleisti informaciją visuomenei apie patologinį potraukį azartiniams lošimams, jo atsiradimo priežastis bei sukeliamą žalą, koordinuoti savanoriško lošimo apribojimo (“Self-restriction”) programos įgyvendinimą.
– Duomenų apie internetinių azartinių lošimų organizavimą kaupimas ir apibendrinimas.

Komisijos pirmininkas Česlovas Kazimieras Blažys


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.