LT    EN Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Metinė 2002 metų ataskaita.

VALSTYBINĖS LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS 2002 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2003 metai

Vilnius

I. ĮŽANGA

1990 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas priėmė Įmonių įstatymą, leidžiantį steigti ir laikyti lošimo namus bei organizuoti lošimus. Vyriausybė 1990 m. rugpjūčio 29 d. pavedime Nr. 220 P nustatė, kad leidimus (licencijas) steigti ir laikyti lošimo namus, organizuoti lošimus išduoda Finansų ministerija. 1994 m. sausio 11 d. priimtas Įmonių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriuo Lietuvos Respublikoje steigti ir laikyti lošimo namus, organizuoti azartinius lošimus buvo uždrausta.

1996 metais Seimo nario R.Žurinsko užregistruotas “Lietuvos Respublikos loterijų, piniginių-daiktinių žaidimų ir azartinių lošimų įstatymo“ projektas. Šis įstatymo projektas nebuvo priimtas. Prie azartinių lošimų legalizavimo idėjos grįžta po 4 metų. 2000 metų birželio mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 55 sudaryta darbo grupė parengė Azartinių lošimų įstatymo projektą. Pirmoji Azartinių lošimų įstatymo redakcija priimta 2001 m. gegužės 17 d. (Žin., 2001, Nr.43-1495), o įstatymas įsigaliojo nuo 2001 m. liepos 1 d. Iš viso Seimo kanceliarijoje buvo užregistruota apie 30 įvairių Azartinių lošimų įstatymo projekto variantų.

2001 metų antrąjį pusmetį galima apibūdinti kaip pasirengimo azartinių lošimų organizavimui bei jo priežiūrai laiką. Įsteigta Valstybinė lošimų priežiūros komisija (toliau – Priežiūros komisija) – paskirti komisijos nariai, formuojama Priežiūros komisijos administracija, sprendžiami tarnybinių patalpų įrengimo klausimai. Kartu buvo kuriama azartinių lošimų organizavimą reglamentuojanti poįstatyminė teisinė bazė. Iki 2001 metų pabaigos Priežiūros komisija parengė ir patvirtino 13 teisės aktų, reglamentuojančių pačios Priežiūros komisijos darbą, lošimus organizuojančių bendrovių pareigas, reikalavimus lošimų įrenginiams ir kt. Kartu buvo sprendžiamos ir kitos aktualios problemos, iš kurių pagrindinė – lošimo įrenginių tipų tvirtinimas ir jų atitikimo Azartinių lošimų įstatymui bei Priežiūros komisijos nustatytiems reikalavimams kontrolė.

2001 metais gauti licencijas kreipėsi 4 bendrovės. 2 bendrovėms licencijos išduotos, o 2 jas išduoti, gavus neigiamas specialiųjų tarnybų išvadas, buvo atsisakyta.

II. VALSTYBINĖS LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDĖTIS IR PAGRINDINIAI VEIKLOS UŽDAVINIAI

Priežiūros komisijos įsteigimas, jos tikslas, pagrindinės funkcijos ir teisės numatytos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme. Vykdydama šio įstatymo 27 straipsnio nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 739 įsteigė Priežiūros komisiją ir patvirtino jos nuostatus.

Azartinių lošimų įstatymo 26 straipsnis numato, jog Priežiūros komisiją sudaro 6 nariai, kuriuos po 2 asmenis skiria Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas. Respublikos Prezidento dekretu Priežiūros komisijos nariais buvo paskirti Česlovas Kazimieras Blažys ir Petras Navikas, Seimo Pirmininko potvarkiu – Ilona Daiva Gajauskienė ir Vytautas Janulis, Ministro Pirmininko potvarkiu – Eduardas Eigirdas ir Jonas Ragauskas. 2001 m. liepos 17d. pirmojo posėdžio metu Priežiūros komisijos nariai komisijos pirmininku išrinko Česlovą Kazimierą Blažį. Priežiūros komisijos pirmininkas savo pavaduotoju paskyrė Vytautą Janulį, komisijos sekretoriumi – Joną Ragauską. Atsistatydinusį komisijos narį Eduardą Eigirdą nuo 2002 m. kovo 1 d. pakeitė Ministro Pirmininko potvarkiu komisijos nariu paskirtas Sergejus Jovaiša.

Priežiūros komisijos funkcijoms atlikti sudaryta etatinių darbuotojų administracija. Administracijos struktūrą sudarė trys skyriai: Licencijavimo ir leidimų, Priežiūros bei Bendrųjų reikalų. 2002 metų pabaigoje Priežiūros komisijos administracijoje dirbo 15 darbuotojų.

2002 metais Priežiūros komisijai skirta 1 milijonas 429 tūkstančiai litų biudžetinių asignavimų, iš kurių panaudota 1 milijonas 315,6 tūkstančiai litų. 831,3 tūkstančių litų skirta darbo užmokesčiui, 31,6 tūkstančiai litų – tarnybinėms komandiruotėms, 4 tūkstančiai – komisijos narių ir administracijos valstybės tarnautojų kvalifikacijai kelti, 104,7 tūkstančiai litų panaudoti ilgalaikiam turtui įsigyti.

Priežiūros komisijos misija – kuriant azartinių lošimų organizavimą reglamentuojančią teisinę bazę bei prižiūrint azartinių lošimų organizavimą užtikrinti lošėjų ir azartinių lošimų organizatorių interesų bei jų teisių apsaugą.

Priežiūros komisijos strateginis tikslas – teisės aktuose nustatyta tvarka išduodant licencijas ir leidimus organizuoti azartinius lošimus, kontroliuojant azartinių lošimų organizavimą bei taikant poveikio priemones pažeidimus padariusiems lošimų organizatoriams, įgyvendinti valstybinę lošėjų bei lošimų organizatorių teisėtų interesų apsaugos politiką.

Priežiūros komisijos uždaviniai:

 • vykdyti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytas funkcijas;
 • siekiant teisės aktų, reglamentuojančių azartinių lošimų organizavimą, aiškumo ir stabilumo bei kovojant su nelegalių azartinių lošimų organizatoriais, užtikrinti skaidraus azartinių lošimų verslo plėtrą Lietuvoje;
 • užtikrinti lygias verslo organizavimo sąlygas visoms azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms;
 • analizuoti užsienio šalių azartinių lošimų verslo tendencijas, keistis informacija su analogiškomis užsienio valstybių institucijomis ir naudoti surinktą informaciją tobulinant teisės aktus, reglamentuojančius azartinių lošimų organizavimą, bei kelti Priežiūros komisijos narių ir administracijos valstybės tarnautojų kvalifikaciją;
 • šviesti visuomenę azartinių lošimų srityje siekiant mažinti neigiamus socialinius jų padarinius.

III. VALSTYBINĖS LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS VEIKLA

Priežiūros komisijos posėdžiai

Priežiūros komisija dirba pagal jos patvirtintą reglamentą, kuriuo vadovaujantis posėdžiuose svarstomi klausimai ir priimami sprendimai. Komisijos sprendimai įforminami nutarimu. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvavusių Priežiūros komisijos narių balsų dauguma. Priežiūros komisijos nariai turi lygias sprendžiamojo balso teises.

2002 metais 41 Priežiūros komisijos posėdyje svarstyti 138 klausimai, priimta 80 nutarimų.

Licencijų ir leidimų išdavimas

2002 metais Priežiūros komisija bendrovėms išdavė 16 licencijų, suteikiančių teisę organizuoti azartinius lošimus, 11 leidimų atidaryti lošimų organizavimo vietas (7 automatų salonus ir 4 lošimo namus (kazino)) ir patvirtino 3 lažybų punktų reglamentus.

Išnagrinėjusi 2 bendrovių – UAB “Postera” ir UAB „Slot Machine“ – su prašymais išduoti licencijas, suteikiančias teisę organizuoti azartinius lošimus, pateiktus dokumentus, Priežiūros komisija priėmė sprendimus atsisakyti šioms bendrovėms išduoti prašomas licencijas. UAB „Postera“ licenciją atsisakyta išduoti gavus neigiamą specialiųjų tarnybų išvadą, UAB „Slot Machine“ licenciją atsisakyta išduoti dėl to, kad bendrovė Priežiūros komisijai pateikė klaidingus duomenis. UAB “Postera” apskundė Priežiūros komisijos sprendimą teismui, tačiau tiek Vilniaus apygardos administracinis teismas, tiek Vyriausiasis administracinis teismas patvirtino Priežiūros komisijos sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. UAB „Slot Machine“ Priežiūros komisijos sprendimo neskundė.

Licencijų skaičius

Leidimų skaičius

Sausis

Vasaris

2

3

Kovas

Balandis

Gegužė

3

2

Birželis

3

Liepa

3

Rugpjūtis

1

2

Rugsėjis

4

1

Spalis

Lapkritis

3

Gruodis

Viso

16

11

2002 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus Azartinių lošimų įstatymo pataisoms pakeistos kai kurių licencijų, suteikiančių teisę organizuoti azartinius lošimus, rūšys. Vietoj licencijų organizuoti stalo lošimus ir licencijų organizuoti lošimus automatų salonuose pradėtos išduoti licencijos organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais bei licencijos organizuoti lošimus B kategorijos automatais. Dalis bendrovių, organizuojančių azartinius lošimus, pertvarkydamos savo veiklą, kreipėsi į Priežiūros komisiją, prašydamos perregistruoti bendrovėms išduotas licencijas ir pakeisti jas naujomis. Iš viso 2002 metais buvo perregistruotos 5 licencijos, 2 licencijų galiojimas panaikintas.

Plėsdamos savo veiklą, bendrovės dažnai prašo leisti jau atidarytose lošimų organizavimo vietose padidinti eksploatuojamų įrenginių skaičių ir pakeisti leidimus. 2002 metais bendrovių prašymu pakeisti 5 išduoti leidimai atidaryti lošimų organizavimo vietas.

2002 metų pabaigoje Lietuvoje legaliai veikė 4 lošimų namai (kazino), 6 automatų salonai (1 automatų salonas pertvarkytas į lošimo namus (kazino)), 3 lažybų punktai. Priežiūros komisija lošimų organizatoriams suteikė teisę juose naudoti 28 lošimų stalus, 169 A kategorijos automatus ir 55 B kategorijos automatus.

2002 metai

Automatai

Stalai

A kategorijos

B kategorijos

Vasaris

4

79

Kovas
Balandis
Gegužė

30

Birželis

8

Liepa

3

24

Rugpjūtis

6

36

Rugsėjis

4

Spalis
Lapkritis

2

55

Gruodis

1

Viso

28

169

55

Kiekvienai lošimų organizavimo vietai tvirtinamas lošimų reglamentas. Lošimų reglamentas – tai bendrovės parengtas ir Priežiūros komisijos patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomos organizuojamų lošimų taisyklės, įmokų, imamų už dalyvavimą lošime, bei laimėjimų dydžiai, jų išmokėjimo tvarka bei kita informacija. Atidaryti lažybų ar totalizatorių punktus atskirų leidimų nereikia, užtenka, kad būtų patvirtintas lošimų šiuose punktuose organizavimo reglamentas. 2002 metais Priežiūros komisija išnagrinėjo ir patvirtino 25 lošimų organizavimo reglamentus bei jų pakeitimus.

Valstybės rinkliavos ir azartinių lošimų mokestis

Už išduodamą licenciją imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava – 10 000 litų, už licencijos perregistravimą -1000 litų. 2002 metais į valstybės biudžetą sumokėta 175000 litų rinkliavų už licencijų išdavimą bei perregistravimą.

Už Priežiūros komisijos išduodamus leidimus atidaryti lošimų organizavimo vietas taip pat imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava: už leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną – 20 000 litų, už leidimą atidaryti lošimo namus (kazino) – 30 000 litų. Už leidimų pakeitimą ar papildymą imama 5000 litų dydžio rinkliava. 2002 metais į valstybės biudžetą sumokėta 260 000 litų rinkliavų už leidimų atidaryti lošimų organizavimo vietą išdavimą bei pakeitimą.

Atsižvelgdama į atliekamo darbo krūvį ir dažnumą, Priežiūros komisija pateikė siūlymą Vyriausybei lošimų organizavimo reglamentų tvirtinimą įtraukti į valstybės rinkliavų objektų sąrašą ir už šią paslaugą imti valstybės rinkliavą, tačiau šiam siūlymui nebuvo pritarta.

Kita valstybės pajamų iš azartinių lošimų organizavimo dalis yra azartinių lošimų mokestis. Mokestinis periodas yra kalendorinių metų ketvirtis. Lošimo namai (kazino) ir automatų salonai moka mokesčius nuo eksploatuojamų lošimo įrenginių skaičiaus: už lošimo stalą – 12 000 litų, už A kategorijos lošimo automatą – 1800 litų, už B kategorijos lošimo automatą – 600 litų. Organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas, lošimų mokesčio bazei (skirtumui tarp įmokėtų statymų ir išmokėtų laimėjimų) taikomas 15 procentų mokesčio tarifas.

Priežiūros komisijos skaičiavimais 2002 metais į valstybės biudžetą bendrovės, organizuojančios azartinius lošimus, sumokėjo 2 159 200 litų azartinių lošimų mokesčių.

Bendrovė

Azartinių lošimų mokestis, Lt

UAB „Nesė“

434000

UAB „Pokervegas“

168000

UAB „Olympic Casino Group Baltija“

956400

UAB „Lydia Ludic“

19200

UAB „Casino Planet“

581600

Azartinių lošimų organizavimo priežiūra

Vykdant Azartinių lošimų įstatymo 28 str. 1 d. 5 p. numatytą Priežiūros komisijos funkciją kontroliuoti, kaip lošimų organizatoriai laikosi įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių lošimų organizavimą reikalavimų, 2002 metais bendrovės, organizuojančios azartinius lošimus, tikrintos 20 kartų.

Nustatyta Azartinių lošimų įstatyme numatyto azartinių lošimų reklamos draudimo, Priežiūros komisijos patvirtintų lošimų organizavimo reglamentų pažeidimų, bendrovės nevisuomet laiku pateikdavo atitinkamas ataskaitas, kartais jose nurodydavo klaidingus duomenis.

Iš viso 2002 metais apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą buvo įspėtos 2 bendrovės (iš jų 1 bendrovė už skirtingus pažeidimus buvo įspėta 2 kartus). Vieno tikrinimo medžiaga buvo perduota Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui, kurio pareigūnai bendrovės vadovui surašė administracinės teisės pažeidimo protokolą.

Per atsiskaitomąjį laikotarpį gauti trys gyventojų rašytiniai skundai dėl azartinius lošimus organizuojančių bendrovių veiklos. Išnagrinėjus skundus ir patikrinus bendroves jų veikloje pažeidimų nenustatyta.

Kaip atskirą Priežiūros komisijos vykdomos kontrolės sritį reikia paminėti dokumentų, kuriuos Priežiūros komisijai pateikia bendrovės, ketinančios organizuoti azartinius lošimus ir prašančios išduoti atitinkamas licencijas ir leidimus, nagrinėjimą. Priežiūros komisija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad bendrovių ar su jomis susijusių asmenų veikloje yra teisės aktų pažeidimų požymių, apie tai informavo kompetentingas institucijas:

 • 2002-03-25 raštas Audito ir turto vertinimo institutui dėl UAB ,,Top Sport” įsigyto turto rinkos vertės nustatymo pagrįstumo.
 • 2002-04-04 raštas Nacionalinei vartotojų teisų apsaugos tarybai dėl lošimo organizatorių reklamos.
 • 2002-06-28 raštas Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl UAB ,,Lydia Ludic” grąžintino PVM už lošimo automatus.
 • 2002-06-28 raštas Muitinės departamentui dėl įvežtų lošimo automatų vertės.
 • 2002-07-19 raštas Šiaulių apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl V. Tijūnaičio įmonės (UAB ,,Slot Machine”) neteisėtos ūkinės komercinės veiklos.
 • 2002-09-09 raštas Muitinės departamentui dėl lošimo automatų surinkimo V. Tijūnaičio įmonėje (UAB ,,Slot Machine”).
 • 2002-09-16 raštas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai dėl informacijos apie įtartinas operacijas pateikimo (UAB ,,Savas kazino”).

Teisės aktų rengimas

2002 metais Priežiūros komisija toliau rengė bei tobulino teisės aktus, reglamentuojančius azartinių lošimų organizavimą. Per atsiskaitomąjį laikotarpį Priežiūros komisija:

 • patvirtino 3 tvarkas: Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Valstybinei lošimų priežiūros komisijai tvarką, Azartinių lošimų organizatorių tikrinimo laikinąją tvarką bei Azartinių lošimų įstatyme nustatyto dydžio minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, investavimo į Vyriausybės vertybinius popierius, laikymo banko sąskaitose, bendrovės kasoje ir (arba) tam skirtose lošimo automatų talpose tvarką;
 • 15 kartų pakeitė ar papildė Priežiūros komisijos anksčiau patvirtintus teisės aktus. Tiek pakeitimų buvo padaryta įvertinus šių teisės aktų nustatytų reikalavimų įgyvendinimą ir siekiant tobulinti šių reikalavimų vykdymo mechanizmą. Taip pat šie pakeitimai susiję su Azartinių lošimų įstatymo, Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių pakeitimu. Kaip pavyzdį galima paminėti Reikalavimus lošimų įrenginiams bei lošimų stalams. Šis teisės aktas buvo pakeistas iš esmės atsižvelgus į Azartinių lošimų įstatymo pakeitimus, numatančius lošimų automatų skirstymą į A ir B kategorijas, bei įvertinus surinktas rekomendacijas ir informaciją iš užsienio šalių lošimo automatų gamintojų bei lošimo įrenginių patikrą atliekančių laboratorijų;
 • parengė 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu tvirtinamų teisės aktų projektus: Lietuvos lošimo įrenginių registro projektą, Lošimo įrenginių tipo tvirtinimo tvarkos projektą, Licencijų mokyti personalą dirbti su lošimo įrenginiais išdavimo tvarkos projektą bei Žaidimų automatais organizavimo tvarkos projektą ir su minėtais teisės aktais susijusių Vyriausybės nutarimų projektus.

Priežiūros komisija parengė ir pateikė kompetentingoms institucijoms toliau nagrinėti šiuos siūlymus pakeisti teisės aktus:

 • siūlymą pakeisti Azartinių lošimų įstatymo 2 str. 14 d. (pakeisti žaidimo automato sąvoką);
 • siūlymą pakeisti Azartinių lošimų įstatymo 11 straipsnį (patikslinti straipsnio dispozicijoje naudojamą sąvoką „buvo teisti“);
 • siūlymą atidėti Azartinių lošimų įstatymo 16 str. 1 d. pakeitimo įsigaliojimą (siekiant pasirengti tvarkyti Lietuvos lošimo įrenginių registrą ir tvirtinti lošimo įrenginių tipą);
 • siūlymą įtraukti į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių žaidimų automatais organizavimą;
 • siūlymą papildyti valstybės rinkliavų objektų sąrašą.

Priežiūros komisija padėjo rengti teisės aktus ir kitoms institucijoms:

 • pateikti siūlymai Finansų ministerijos parengtam Loterijų įstatymo koncepcijos projektui ir Vyriausybės nutarimo dėl šios koncepcijos patvirtinimo projektui;
 • pateikti siūlymai bei pastabos Finansų ministerijos parengtam Loterijų įstatymo projektui bei su juo susijusių teisės aktų projektams;
 • pateikti siūlymai ir pastabos Seimo nario Vlado Žalnerausko parengtam Loterijų įstatymo projektui;
 • pateikti siūlymai bei pastabos Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo projektams ( dėl trijų projektų);
 • pateikti siūlymai Vyriausybės nutarimo projektui „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo“.

Nelegalių azartinių lošimų prevencija

Priežiūros komisija, laikydama nelegalius azartinius lošimus viena rimčiausių kliūčių legalių lošimų organizavimui bei šio verslo plėtrai, ėmėsi aktyvios veiklos užkardant šią nelegalią veiklą. 2002 m. balandžio 17 d. buvo organizuotas pasitarimas nelegalių lošimų prevencijos klausimais, kuriame dalyvavo Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Policijos departamento, lošimų organizatorius vienijančių asociacijų atstovai. Tų pačių metų gegužės 10 d. Priežiūros komisijos nutarimu Nr.N-21 buvo sudarytos trys darbo grupės: nelegalių azartinių lošimų kontrolės ir prevencijos strategijos rengimo, teisės aktų, kuriais remiantis teisinėn atsakomybėn traukiami nelegalių lošimų organizatoriai, analizės ir šių teisės aktų tobulinimo projektų rengimo bei grupė, kurios tikslas vykdyti ir koordinuoti operatyvias priemones išaiškinant ir patraukiant atsakomybėn nelegalių lošimų organizatorius. Priežiūros komisijos atstovai šiose darbo grupėse koordinavo grupės narių darbą ir grupių bendradarbiavimą.

Sudarytos darbo grupės parengė nelegalių azartinių lošimų prevencijos programą, organizavo patikrinimus siekiant išaiškinti ir patraukti atsakomybėn nelegalių lošimų organizatorius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Ukmergėj, Trakuose. Šių patikrinimų metu kartu su policijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnais buvo patikrinta 20 nelegalių azartinių lošimų organizavimo vietų, surašyta 20 Priežiūros komisijos specialistų išvadų dėl lošimo automatų. Išnagrinėjus surinktą medžiagą, surašyta 17 administracinės teisės pažeidimų protokolų (3 medžiagos dar nagrinėjamos) už LR ATPK 173 str. 1 d. ir 173-18 str. 1 d. pažeidimus, kurie sprendimui priimti persiųsti teismui. Grupių nariai dalyvavo rengiant Žaidimų organizavimo automatais tvarką, kuri reglamentuos šią pramogų verslo sritį ir leis aiškiai atskirti azartinius lošimus nuo žaidimų, kurių organizavimu dangstosi nelegalūs azartinių lošimų organizatoriai. Siekiant kaip įmanoma griežčiau teisinėmis priemonėmis apriboti nelegalius azartinius lošimus buvo parengtas Azartinių lošimų įstatymo pataisos projektas, numatantis draudimą naudoti azartinių lošimų įrenginius kitais, ne su lošimų organizavimų susijusiais, tikslais.

Kita veikla

Priežiūros komisijos nariai dalyvavo Europos valstybių azartinių lošimų priežiūrą atliekančių institucijų (Gaming Regulators European Forum) susitikime, vykusiame 2002 m. vasario 12 d. Maltoje. Šio susitikimo metu kiekvienos valstybės atstovai pateikė 2001 metų situacijos ir pagrindinių tendencijų savo atstovaujamos šalies lošimų rinkoje apžvalgą. Buvo nagrinėjami naujausi Europos Sąjungos valdymo organų priimti teisės aktai pinigų plovimo prevencijos bei elektroninės komercijos klausimais, teisės aktų, reglamentuosiančių lošimo namų (kazino) veiklą, projektai, apžvelgtos bylos, nagrinėjamos Europos Teisingumo teisme dėl lošimų organizatorių skundų. Taip pat buvo aptartos internetinio lošimo problemos.

2002 m. spalio 24 d. Priežiūros komisija suorganizavo pasitarimą „Liguisto potraukio azartiniams lošimams poveikis individui ir visuomenei“. Šiame pasitarime be Priežiūros komisijos atstovų dalyvavo azartinius lošimus organizuojančių bendrovių atstovai, taip pat Vilniaus Universiteto Psichiatrijos klinikos vadovas prof. hab. dr. A.Dembinskas, Vilniaus priklausomybės ligų centro gydytoja psichiatrė V.Andrejauskienė. Pasitarimo dalyviai vieningai pripažino, jog liguisto potraukio azartiniams lošimams problema iš tiesų egzistuoja. Jie pritarė tam, jog būtina kovoti su šiuo reiškiniu bendradarbiaujant.

2002 m. gegužės 13 d. Priežiūros komisija organizavo pasitarimą „Lošimo automatai, kaip teisinės metrologijos objektas“, kuriame dalyvavo LR Seimo nariai V.Žalnerauskas ir G.Šivickas, KTU Metrologijos instituto direktorius prof. R.P.Žilinskas ir kiti. Pasitarimo metu buvo nagrinėjami aktualūs lošimo įrenginių sertifikavimo, reikalavimų lošimo automatams klausimai, diskutuota, ar lošimo automatai priskirtini prie metrologijos objektų.

2002 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus Azartinių lošimų įstatymo pataisoms, leidžiančioms pripažinti užsienio valstybėse akredituotų įstaigų (laboratorijų) išduotus lošimo įrenginių sertifikatus ir šią teisę suteikus Priežiūros komisijai, buvo organizuota tarnybinė komandiruotė į Olandijoje esantį Gaming Laboratory International BV padalinį (lošimo įrenginių laboratoriją). Komandiruotės metu įvertintos šios laboratorijos techninės galimybės, jos akreditacijos sritys ir pasirengimas atlikti lošimo įrenginių atitikimo Azartinių lošimų įstatymo bei Priežiūros komisijos nustatytiems reikalavimams patikrą.

Priežiūros komisija toliau palaikė ryšius su kaimyninių šalių azartinių lošimų priežiūrą atliekančiomis valstybinėmis institucijomis. 2002 metais Priežiūros komisijos atstovai lankėsi Vengrijoje, kur susipažino su šios šalies lošimų organizavimą kontroliuojančios institucijos darbu. Priežiūros komisijoje svečiavosi Latvijos Loterijų ir azartinių lošimų inspekcijos delegacija. Geri ryšiai palaikomi su kolegomis Lenkijoje ir Estijoje. Tai padeda Priežiūros komisijai operatyviai gauti užsienio kolegų pagalbą renkant informaciją apie lošimus organizuojančias bendroves, priimtus naujausius azartinius lošimus reglamentuojančius teisės aktus, konsultacijas įvairiais veiklos klausimais.

Priežiūros komisija nuolat palaiko ryšius su žiniasklaida, periodiškai dalyvauja radijo ir televizijos laidose, teikia informaciją apie priimtus sprendimus naujienų agentūroms, aiškina savo priimtus sprendimus, konsultuoja žiniasklaidos atstovus, rašančius bei kuriančius reportažus azartinių lošimų tema. Informacija apie Priežiūros komisijos veiklą, išduotas licencijas ir leidimus, Priežiūros komisijos parengtus bei patvirtintus teisės aktus skelbiama interneto puslapyje www.vlpk.lt.

IV. LIETUVOJE AZARTINIUS LOŠIMUS ORGANIZUOJANČIŲ BENDROVIŲ VEIKLOS APŽVALGA

2002 metais Priežiūros komisija 9 bendrovėms išdavė licencijas organizuoti azartinius lošimus. Iki metų pabaigos leidimus atidaryti lošimų organizavimo vietas gavo ir realiai vykdyti veiklą pradėjo 4 iš jų, taip pat pradėjo veikti 2 bendrovės, licencijas gavusios 2001 metais (1 priedas). Likusios 5 bendrovės organizuoti azartinius lošimus privalo pradėti per metus nuo licencijos išdavimo, nes priešingu atveju, pagal Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr.740 patvirtintų Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių 20.7 punktą, licencijų galiojimas bendrovėms bus panaikintas. Pagrindines priežastis, dėl ko delsiama pradėti veiklą, bendrovės nurodo Azartinių lošimų įstatymo esminius pakeitimus: lošimo automatų skirstymą į kategorijas, lošimo namų (kazino) lošimo įrenginių minimalaus skaičiaus pakeitimą ir kt.

Lentelėje pateikta kiekvienos bendrovės kapitalo kilmės valstybė ir kam priklauso bendrovės kontrolinis akcijų paketas.

Eil. Nr. Bendrovė Kapitalo kilmė Kontrolinį akcijų paketą valdo
1 UAB „Olympic Casino Group Baltija“ Estija Estijos juridinis asmuo
2 UAB „Casino Planet“ Lietuva/Lenkija Lietuvos/Lenkijos juridiniai asmenys
3 UAB „Nesė“ Lietuva Lietuvos fizinis asmuo
4 UAB „Pokervegas“ Lietuva Lietuvos fiziniai asmenys
5 UAB “Lydia Ludic” Ispanija Ispanijos juridinis asmuo
6 UAB „Top Sport“ Lietuva Lietuvos fizinis asmuo
7 UAB “Hamptons” Didžioji Britanija Didžiosios Britanijos juridinis asmuo
8 UAB “Jokey Club” Lietuva/Čekija Lietuvos/Čekijos fiziniai asmenys
9 UAB “Unigames” Lenkija/Latvija/Lietuva Latvijos juridinis asmuo
10 UAB “VSGA” JAV/Lietuva Lietuvos fizinis asmuo
11 UAB “Savas Kazino” Lietuva Lietuvos fizinis asmuo

2002 metais bendrovės gavo 42,8 mln. Lt įplaukų iš azartinių lošimų, jų tarpe 17,6 mln. Lt (41 proc.) eksploatuodamos lošimų automatus ir 25 mln. Lt – lošimų stalus (59 proc.). Laimėjimams išmokėta 29,6 mln.Lt, arba 69 proc. iš lošėjų gautų įmokų.

Bendrovė Įplaukos iš lošimų, Lt Išmokėti laimėjimai, Lt
UAB „Olympic Casino Group Baltija“ 18281504 11920158
UAB „Casino Planet“ 13830408 10042185
UAB „Nesė“ 9363490 6541509
UAB „Pokervegas“ 1123840 928755
UAB “Lydia Ludic” 27889 19680
UAB „Top Sport“ 90347 55977

Iš 6 veikiančių bendrovių daugiausia įplaukų iš azartinių lošimų 2002 metais gavo UAB “Olympic Casino Group Baltija”. UAB “Olympic Casino Group Baltija” Vilniuje įsteigė 2 automatų salonus ir 1 lošimo namus (kazino), kuriuose eksploatuoja 115 lošimų automatų ir 5 lošimų stalus. Antroje vietoje yra UAB “Casino Planet”, atidariusi vienintelius lošimo namus (kazino) Vilniuje, kuriuose eksploatuojami 24 lošimų automatai bei 12 lošimų stalų. Trečioje vietoje yra UAB “Nesė”, turinti Klaipėdoje automatų saloną, kuriame yra 30 lošimo automatų ir lošimo namus (kazino), kuriuose eksploatuojami 5 lošimų stalai. Mažiausiai įplaukų gavo UAB “Pokervegas”, kuri lošimų namus (kazino) Klaipėdoje su 6 lošimo stalais atidarė vėliausiai – 2002 metų rugsėjo mėnesį. UAB “Lydia Ludic” 16 B kategorijos lošimo automatų eksploatavo tik 1 mėnesį. UAB “Top Sport” lažybų organizavimo veiklą vysto nuo lapkričio mėnesio.

Ataskaitoje bendrovės, organizuojančios lošimus, bus palyginamos naudojant tris rodiklius: įplaukas iš azartinių lošimų, išmokėtus laimėjimus ir skirtumą tarp jų (toliau – neto pajamos).

Didžiausias neto pajamas 2002 metais taip pat gavo UAB “Olympic Casino Group Baltija” – 6,36 mln. Lt. UAB “Casino Planet” beveik dvigubai mažiau – 3,78 mln. Lt, UAB “Nesė” – 2,82 mln. Lt, nors UAB “Olympic Casino Group Baltija” ir UAB “Nesė” lošimo verslą pradėjo vienu metu. Likusios bendrovės veiklą pradėjo tik metų gale, todėl jų neto pajamos daug mažesnės.

Kaip matyti iš grafiko UAB “Olympic Casino Group Baltija” 81 procentų neto pajamų sudaro pajamos, gautos eksploatuojant lošimų automatus. Tai paaiškina bendrovės orientaciją į lošimų automatų verslą. UAB “Casino Planet” turi didžiausią lošimų stalų skaičių, dėl to neto pajamos eksploatuojant lošimo stalus net dvigubai viršija ankščiau lošimo stalus pradėjusios eksploatuoti UAB “Nesė” ir trigubai – UAB “Olympic Casino Group Baltija” .

Neto pajamų ir įplaukų iš azartinių lošimų santykis procentais 2002 m.

Bendrovė

Bendras, %

Eeksploatuojant lošimų automatus, %

Eksploatuojant lošimų stalus, %

UAB „Olympic Casino Group Baltija“ 35 36 31
UAB „Casino Planet“ 27 49 27
UAB „Nesė“ 30 36 28
UAB „Pokervegas“ 17 17
UAB “Lydia Ludic” 29 29
UAB „Top Sport“ 38

Kaip matyti iš lentelės iš kiekvieno įmokėto lito didžiausia dalis sąlyginai liko UAB “Top Sport” ir UAB “Olympic Casino Group Baltija”. UAB “Pokervegas” lošėjams išmokėjo didžiausią laimėjimų dalį. Lošėjai lošdami kortomis ir rulete vidutiniškai laimi 73 procentus sumokėtų įmokų, o lošiant automatais – 63,9 procentus.

Galima daryti išvadą, kad 2002 metais, išmokėjus laimėjimus bendrovėms vidutiniškai liko 30 procentų įplaukų iš azartinių lošimų. Palyginus šį rodiklį su kitų verslo sričių galima teigti, jog jis yra pakankamai aukštas.

Vidutinės neto pajamos iš vieno eksploatuojamo lošimų stalo per vieną mėnesį buvo: UAB “Olympic Casino Group Baltija” – 97 670 Lt, UAB “Casino Planet” – 51 705 Lt, UAB “Nesė” – 45 536 Lt, UAB “Pokervegas” – 8 129 Lt.

Vidutinės vieno eksploatuojamo lošimų automato neto pajamos per vieną mėnesį buvo: UAB “Olympic Casino Group Baltija” ir UAB “Nesė” – apie 4 500 Lt, UAB “Casino Planet” – 1 173 Lt, o UAB “Lydia Ludic” – 513 Lt.

Azartinius lošimus organizuojančios bendrovės sukūrė nemažai naujų darbo vietų Lietuvoje. Visose veikiančiose bendrovėse dirba 253 žmonės. Į šį skaičių neįeina darbuotojai, dirbantys azartinių lošimų verslo infrastruktūroje – lošimo vietų baruose, apsaugos darbuotojai ir kt. Plečiantis azartinių lošimų verslui darbo vietų skaičius didės.

Azartinių lošimų verslo plėtrą liudija tai, kad licencijas turinčios bendrovės rengiasi atidaryti lošimo namus (kazino): UAB “Savas Kazino” Kaune ir UAB “VSGA” Vilniuje. Tai pat jau veikiančios bendrovės žada plėsti savo veiklą: UAB “Olympic Casino Group Baltija” ketina atidaryti didžiausius Lietuvoje lošimo namus (kazino) naujai restauruotame viešbutyje “Lietuva”. UAB “Nesė” įsigijo didelį pastatą Klaipėdos centre, kuriame taip pat ruošiasi atidaryti didelius lošimo namus (kazino). UAB “Casino Planet” planuoja atidaryti lošimo namus (kazino) Palangoje. UAB “Top Sport” rengiasi atidaryti lažybų punktus Šiauliuose, Klaipėdoje, Alytuje.

Priežiūros komisijos duomenimis 2003 metais azartinių lošimų verslas plėsis, daugės lošimų organizavimo vietų bei augs lošimo įrenginių skaičius, todėl tikimasi, kad didės ir valstybės pajamos iš azartinių lošimų organizavimo verslo. Priežiūros komisijos preliminariais skaičiavimais 2003 metais bendrovės, organizuojančios azartinius lošimus, sumokės apie 8 milijonus litų azartinių lošimų mokesčių.

I. VALSTYBINĖS LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS VEIKLOS PERSPEKTYVOS

2003 metais be pagrindinių Priežiūros komisijos funkcijų vykdymo numatomos šios veiklos sritys:

 • Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymas;
 • Lošimo įrenginių patikra ir jų tipo tvirtinimas;
 • Licencijų didžiosioms loterijoms išdavimas ir priežiūra;
 • Internetinių lošimų ir žaidimų reglamentavimas;
 • Nelegalių azartinių lošimų prevencija.

Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymas ir lošimo įrenginių tipo tvirtinimas.

Atsižvelgdama į 2002 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusį Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 1361 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo” (Žin., 2002, Nr.84-3655) Priežiūros komisijai pavedė iki 2003 m. sausio 1 d. parengti ir nustatytąja tvarka pateikti Vyriausybei nutarimo projektus dėl Lietuvos lošimo įrenginių registro steigimo ir Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatų bei Lošimo įrenginių tipo tvirtinimo tvarkos. Priežiūros komisija pavedimą įvykdė. Vyriausybei patvirtinus minėtus teisės aktus Priežiūros komisija atliks dvi naujas funkcijas: tvarkys Lietuvos lošimo įrenginių registrą bei tvirtins lošimo įrenginių tipą. Šios funkcijos sąlygotos Azartinių lošimų įstatymo 16 str. 1 d. pakeitimo, įsigaliosiančio 2003 m. kovo 1 d. Šis Azartinių lošimų įstatymo pakeitimas numato, jog Lietuvos Respublikoje leidžiama pradėti eksploatuoti naujus ir nenaudotus lošimo įrenginius, jeigu jie yra pagaminti atitinkamą licenciją (sertifikatą) turinčio gamintojo ir jeigu jų tipai yra Vyriausybės įgaliotos priežiūrą atliekančios institucijos patvirtinti ir įrašyti į Lietuvos lošimo įrenginių registrą Vyriausybės nustatyta tvarka.

Pasirengimo šioms funkcijoms vykdyti etape numatyta sukurti kompiuterinę registro tvarkymo sistemą, parengti specialistus, kurie tvarkys registro duomenis, nagrinės pateiktus dokumentus dėl lošimo įrenginio tipo tvirtinimo bei įrašymo į registrą. Nuo 2003 m. kovo 1 d. bus tvirtinami ir įrašomi į registrą ne tik naujų įrenginių tipai, bet ir tų, kurie jau eksploatuojami, kadangi pagal šiuo metu galiojantį azartinių lošimų įstatymą jie yra įrašomi į Matavimo priemonių registrą.

Licencijų didžiosioms loterijoms išdavimas ir priežiūra

2002 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.654 patvirtintoje Loterijų įstatymo koncepcijoje numatyta, kad licencijas organizuoti didžiąsias loterijas (tokias, kurių bilietai bus platinami visoje šalies teritorijoje, o visų parduodamų bilietų vertė nebus ribojama) išduos bei jų organizavimą prižiūrės Priežiūros komisija. Šiai papildomai funkcijai atlikti Priežiūros komisija ruošiasi parengti poįstatyminius teisės aktus, reglamentuosiančius tam tikras loterijų organizavimo veiklos sritis, bei pakeisti jau dabar galiojančius poįstatyminius teisės aktus. Taip pat vyks parengiamieji darbai šiai funkcijai vykdyti – susipažinimas su loterijų organizavimo verslu, Priežiūros komisijos administracijos specialistų rengimas ir pan.

Internetinių lošimų ir žaidimų reglamentavimas.

Pastaruoju metu itin aktuali problema – žaidimai, bendrovių organizuojami internete. Už dalyvavimą šiuose žaidimuose imamas užmokestis (trumpųjų pranešimų (SMS) ar kreditinių kortelių pagalba), šių žaidimų laimėtojams žadami įvairūs prizai. Kartais šiuose žaidimuose laimėtojui nustatyti naudojami azartinių lošimų simuliatoriai – lošimo namuose (kazino) organizuojamų lošimų (pvz. pokerio, ruletės) kompiuterinės versijos. Praktikoje pasitaikė atvejų, kai vykstant populiarių sporto šakų varžyboms, tokių internetinių žaidimų organizatoriai juos vadino Azartinių lošimų įstatyme minimos lošimo rūšies – totalizatoriaus pavadinimu. Kiti žaidimų organizatoriai gudravo, savo žaidimą vadindami futbolizatoriumi ar panašiai. Daugiausia diskusijų sukėlė 2002 metų pabaigoje pasirodęs UAB “Midas Baltics” organizuojamas projektas Kazino.lt. Šiame interneto portale organizuojami žaidimai, turintys azartinių lošimų pavadinimus – pokeris, ruletė, black jack ir bingo, tačiau šiuo atveju organizuojant Kazino.lt žaidimus, žaidėjas nerizikuoja įmokėta pinigų suma ir negali laimėti piniginio laimėjimo, todėl šie žaidimai neatitinka Azartinių lošimų įstatyme nurodytos azartinio lošimo sąvokos.

Problema, su kuria susiduria Priežiūros komisija, vertindama tokių žaidimų organizavimą, yra ta, kad galiojančiame Azartinių lošimų įstatyme ar kitame teisės akte visiškai nėra reglamentuotas internetinių žaidimų arba lošimų organizavimas. Azartinių lošimų įstatymas draudžia organizuoti azartinius lošimus, nenurodytus pačiame įstatyme, tačiau griežtai teigti, kad šiuo metu internete organizuojami žaidimai, skirti Lietuvos gyventojams (t.y. tie, kurių taisyklės ir kitas tekstas pateikiamas lietuvių kalba), yra azartiniai lošimai, negalima.

Priežiūros komisija teiks siūlymus kaip reglamentuoti lošimų bei žaidimų organizavimą internete. Šiuo tikslu Priežiūros komisijos atstovas dalyvaus Tarptautinėje konferencijoje internetinių lošimų teisinio reglamentavimo klausimais, į kurią susirinks daugelio šalių lošimų priežiūrą vykdančių valstybinių institucijų atstovai. Remdamasi surinkta medžiaga ir kolegų patirtimi, Priežiūros komisija rengs siūlymus Azartinių lošimų įstatymo pataisoms arba atskiram teisės aktui priimti.

Nelegalių azartinių lošimų prevencija.

Priežiūros komisija ir 2003 metais ypatingą dėmesį skirs nelegalių azartinių lošimų prevencijai. Nelygios konkurencinės sąlygos – nemokami valstybei mokesčiai, reikalavimų lošimo įrenginiams nepaisymas ir pan. – suteikia nelegalių lošimų organizatoriams pranašumą konkurencinėje kovoje su bendrovėmis, legaliai organizuojančiomis lošimus. Nepaisant mažesnių veiklos sąnaudų, nelegalūs lošimų organizatoriai negali pasiūlyti paslaugų kokybės, garantuoti klientų saugumo ir lošimų sąžiningumo.

Kol kas nelegalus lošimų verslas egzistuoja Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Daugiausiai tai – pavieniai lošimų automatai baruose ir kavinėse.

Tikimasi, kad 2002 metais pradėta formuoti teisminė praktika administracinės teisės pažeidimų bylose, nagrinėjamose dėl azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimų, duos teigiamų rezultatų, ir šiais metais policijos ir mokesčių inspekcijos pareigūnai, turintys teisę surašyti protokolus už šiuos administracinės teisės pažeidimus, aktyviau aiškins ir trauks atsakomybėn nelegalių lošimų organizatorius.

Tokių pažeidimų administracinių bylų nagrinėjimo praktikos stoka, įstatymų vykdymą kontroliuojančių pareigūnų teisės aktų, reglamentuojančių azartinių lošimų organizavimą, neišmanymas, vietinių teisėsaugos pareigūnų šalinimasis nuo kovos su nelegaliais azartiniais lošimai, pasyvi visuomenės pozicija teikiant informaciją apie nelegalias lošimų vietas – tai pagrindinės sąlygos egzistuoti nelegaliems lošimams periferijoje. Priežiūros komisijos pastangos bus nukreiptos šalinti šias sąlygas ir taip stiprinti kovą su nelegaliais azartiniais lošimais.

Priežiūros komisija, kurios nariams ir tarnautojams taip pat suteikta teisė surašyti administracinės teisės pažeidimų protokolus, gavusi atitinkamą Vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimą dėl Administracinės teisės pažeidimų kodekso 17318 str. taikymo, taip pat aktyviau taikys šią poveikio priemonę.

Pažymėtina, kad tuose miestuose, kur jau veikia legalios lošimų vietos, nelegalių lošimų vietų skaičius mažėja. Daugelis lošėjų legalizavus azartinius lošimus ir atsidarius legalioms lošimų organizavimo vietoms pasirinko pastarąsias, taip sumažindami nelegalių lošimų organizatorių pajamas ir priversdami juos užleisti rinką legaliai veikiančioms bendrovėms.

Komisijos pirmininkas
Česlovas Kazimieras Blažys


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.