LT    EN
LPTAdministracinė informacijaŪkio subjektų priežiūraKonsultacijosKonsultacija dėl lošimo įrenginių pakeitimo kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Konsultacija dėl lošimo įrenginių pakeitimo kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais

Klausimas: Kokia tvarka lošimo įrenginiai keičiami kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais?

Konsultacija.
1. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) (Žin., 2001, Nr. 43-1495; 2011, Nr. 119-5611) 23 straipsnyje nustatyta, kad bendrovės, turinčios licencijas organizuoti lošimus ir leidimus atidaryti lošimo automatų ar bingo salonus arba lošimo namus (kazino) (toliau – lošimų organizavimo leidimas arba leidimas), turi teisę padidinti eksploatuojamų įrenginių skaičių arba jį sumažinti, taip pat vienus lošimo įrenginius pakeisti kitais tos pačios ar kitos rūšies lošimo įrenginiais.

2. Konsultacija dėl lošimo įrenginių keitimo kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais siekiama užtikrinti tinkamą ir vienodą ALĮ ir poįstatyminių teisės aktų nuostatų aiškinimą ir taikymą, kai lošimų organizavimo leidimas nėra keičiamas ar pildomas, nors keičiasi faktiškai eksploatuojamų lošimo įrenginių duomenys, t. y. kai vieni lošimo įrenginiai yra keičiami kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais.

3. ALĮ 16 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bendrovė gali keisti arba pradėti naudoti naujus lošimų įrenginius tik įvykdžiusi šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus ir gavusi Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnybos) leidimą šio įstatymo nustatyta tvarka. Vadovaudamasi šiuo ALĮ straipsniu bendrovė gali keisti arba pradėti naudoti naujus lošimų įrenginius tik išpildžiusi visas šias sąlygas:

3.1.  Kiekvienas keičiamas ar pradedamas naudoti naujas lošimo įrenginys turi turėti akredituotų įstaigų (laboratorijų) išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad lošimo įrenginys atitinka ALĮ nuostatas ir Reikalavimus lošimo įrenginiams bei lošimų stalams, patvirtintus Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. DI-31 (toliau – Reikalavimai) (Žin.,2012, Nr. Nr. 36-1824).

3.2.  Kiekvienas keičiamas ar pradedamas naudoti naujas lošimo įrenginys privalo būti paženklinamas specialiu ženklu, kaip nustatyta Lošimo įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkoje, patvirtintoje Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. DI-30 (toliau – Ženklinimo tvarka) (Žin., 2012, Nr. 36-1823).

3.3.  Bendrovė privalo gauti Priežiūros tarnybos leidimą vienus lošimo įrenginius pakeisti kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais ALĮ nustatyta tvarka. Nepaisant to, kad keičiant vienus lošimo įrenginius kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais bendrovei išduotas leidimas nėra keičiamas, Priežiūros tarnyba, kontroliuodama, kaip lošimų organizatoriai laikosi įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių lošimų organizavimą, reikalavimų, privalo patikrinti, ar bendrovės ketinami keisti arba pradėti naudoti nauji lošimo įrenginiai atitinka ALĮ bei Reikalavimų nuostatas. Nuo 2010 m. gruodžio 23 d. Priežiūros komisija nutarimais (nuo 2012 m. kovo 1 d. – Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymais) išduoti, pakeisti ar papildyti leidimus atidaryti lošimo automatų salonus bei lošimo namus (kazino) patvirtina sąrašą bendrovės nurodytų lošimo įrenginių, kurie yra patikrinti bei turi būti eksploatuojami leidime nurodytoje lošimų organizavimo vietoje.

4. Lošimo įrenginių patikrą atlieka ir ALĮ 16 straipsnio 5 dalyje nurodytus sertifikatus, patvirtinančius, kad lošimo įrenginiai atitinka šio įstatymo ir Priežiūros tarnybos nustatytus reikalavimus, išduoda akredituotos įstaigos (laboratorijos). Priežiūros tarnybos pripažintų užsienio valstybėse akredituotų įstaigų (laboratorijų) sąrašas yra pateikiamas Priežiūros tarnybos tinklalapyje.

5. Bendrovės, ketinančios keisti vienus lošimo įrenginius kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais, veiksmai ir jų seka priklauso nuo to, ar visi bendrovės ketinami keisti lošimo įrenginiai yra įregistruoti Lietuvos lošimo įrenginių registre (toliau – registras) ir paženklinti specialiais tapatumo ženklais Priežiūros tarnybos nustatyta tvarka.

5.1. Kai bendrovės ketinami keisti lošimo įrenginiai yra įregistruoti registre ir paženklinti specialiais tapatumo ženklais (lošimų organizavimo vietoje ketinami pradėti eksploatuoti lošimo įrenginiai yra eksploatuojami kitoje lošimų organizavimo vietoje), bendrovė:

5.1.1. Vadovaudamasi Dokumentų pateikimo taisyklių 27 bei 28 punktais[1] iki ketinimo pradėti eksploatuoti keičiamus tos pačios rūšies lošimo įrenginius, Priežiūros tarnybai turi pateikti nustatytą pranešimą ir jame nurodytą informaciją patvirtinančius dokumentus. Išnagrinėjusi pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad keičiami lošimo įrenginiai atitinka ALĮ ir Reikalavimų nuostatas, Priežiūros tarnyba direktoriaus įsakymu patvirtina naują lošimo įrenginių, leidžiamų eksploatuoti nurodytoje lošimų organizavimo vietoje, sąrašą. Priežiūros tarnyba klausimą dėl lošimo įrenginių sąrašo pakeitimo svarsto tik tada, kai yra gauta ir išnagrinėta visa Dokumentų pateikimo taisyklių 27 bei 28 punktuose nurodyta informacija bei dokumentai ir sumokėta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2013, Nr. 82-4088) (toliau – Valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės), nustatyta valstybės rinkliava už lošimo įrenginio (-ių) pakeitimą į kitą (-us) tos pačios rūšies lošimo įrenginį (-ius).

5.1.2. Gavusi Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo su pakeistu lošimo įrenginių sąrašu nuorašą, nedelsdama lošimo organizavimo vietoje pakeičia lošimo įrenginius kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais, kaip nurodyta pakeistame lošimo įrenginių sąraše.

5.1.3. Pakeitusi lošimo įrenginius kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais užpildo pakeistų lošimo įrenginių apskaitos žurnalus, kaip nustatyta Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklėse, patvirtintose Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-10 (toliau – Žurnalų pildymo taisyklės) (Žin., 2012, Nr. 33-1606). Pakeičiami lošimo įrenginiai turi būti pradėti eksploatuoti iš karto po to, kai užpildomi šių lošimo įrenginių apskaitos žurnalai.

5.1.4. Per 3 darbo dienas nuo faktinio lošimo įrenginių pakeitimo kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais informuoja Priežiūros tarnybą Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 530 (toliau – Registro nuostatai) (Žin. 2003, Nr. 40-1849, 84-3844), 25 punkte nustatyta tvarka.

5.2 Kai bendrovės ketinami keisti lošimo įrenginiai nėra įregistruoti registre ir paženklinti specialiais tapatumo ženklais (lošimų organizavimo vietoje ketinami pradėti eksploatuoti lošimo įrenginiai nėra eksploatuojami kitoje lošimų organizavimo vietoje), bendrovė:

5.2.1. Vadovaudamasi Dokumentų pateikimo taisyklių 27 bei 28 punktais iki ketinimo pradėti eksploatuoti keičiamus tos pačios rūšies lošimo įrenginius Priežiūros tarnybai turi pateikti nustatytą pranešimą ir jame nurodytą informaciją patvirtinančius dokumentus. Išnagrinėjusi pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad keičiami lošimo įrenginiai atitinka ALĮ ir Reikalavimų nuostatas, Priežiūros tarnyba direktoriaus įsakymu patvirtina naują lošimo įrenginių, leidžiamų eksploatuoti toje lošimų organizavimo vietoje, sąrašą. Priežiūros tarnyba klausimą dėl lošimo įrenginių sąrašo pakeitimo svarsto tik tada, kai yra gauta ir išnagrinėta visa Dokumentų pateikimo taisyklių 27 bei 28 punktuose nurodyta informacija bei dokumentai ir sumokėta Valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse nustatyta valstybės rinkliava už lošimo įrenginio (-ių) pakeitimą į kitą (-us) tos pačios rūšies lošimo įrenginį (-ius).

5.2.2. Gavusi Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo su pakeistu lošimo įrenginių sąrašu nuorašą, vadovaudamasi Registro nuostatų 21 punktu parengia ir Priežiūros tarnybai pateikia nustatytos formos prašymą įregistruoti lošimo įrenginius registre ir Priežiūros tarnybos nustatytos formos dokumentus, patvirtinančius Registro nuostatų 14.2 ir 14.3 punktuose nustatytus duomenis, bei dokumentus, patvirtinančius, kad už duomenų įregistravimą registre sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava. Priežiūros tarnyba lošimo įrenginius įregistruoja registre per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Lošimo įrenginiai laikomi įregistruotais, kai Priežiūros tarnybos nustatyta tvarka už duomenų tvarkymą atsakingi darbuotojai įrašo duomenis duomenų bazėje ir suteikia identifikavimo kodą (Registro nuostatų 22 punktas).

5.2.3. Gavusi Priežiūros tarnybos patvirtinimą apie lošimo įrenginių įregistravimą registre ir specialius tapatumo ženklus, nedelsdama lošimo organizavimo vietoje pakeičia lošimo įrenginius naujai įregistruotais lošimo įrenginiais ir vadovaudamasi Ženklinimo tvarkos 7 punktu paženklina juos specialiais tapatumo ženklais. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu ženklinti lošimo įrenginį ženklu gali būti pavesta ir įgaliotam valstybės tarnautojui. Specialius tapatumo ženklus pasirašytinai bendrovės direktoriui arba įgaliotam atstovui (toliau – bendrovės atstovas) išduoda įgaliotas Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojas, įformindamas ženklų priėmimo ir perdavimo aktą po to, kai lošimo įrenginiai yra įregistruojami registre.

5.2.4. Paženklinusi naujai įregistruotus lošimo įrenginius specialiais tapatumo ženklais užpildo tokių lošimo įrenginių apskaitos žurnalus, kaip nustatyta Žurnalų pildymo taisyklėse.

5.2.5. Naujai įregistruotus lošimo įrenginius turi pradėti eksploatuoti iš karto po to, kai lošimo įrenginiai paženklinami specialiais tapatumo ženklais ir užpildomi šių lošimo įrenginių apskaitos žurnalai.

6. Nuo tada, kai lošimo organizavimo vietoje pradedami eksploatuoti naujai pastatyti lošimo įrenginiai, ankstesnieji (tie, kurie buvo pakeisti naujais) nebegali būti eksploatuojami. Jei po lošimo įrenginių pakeitimo kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais lieka neeksploatuojamų lošimo įrenginių, tokie įrenginiai turi būti išregistruoti iš registro, o jų specialūs tapatumo ženklai turi būti grąžinti Priežiūros tarnybai, kaip nustatyta Registro nuostatų 34 punkte ir Ženklinimo tvarkos 14 punkte.

7. Visi eksploatuojami lošimo įrenginiai turi būti paženklinti specialiu ženklu, patvirtinančiu loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą, kaip nustatyta Lošimų įrenginių ženklinimo specialiu ženklu, patvirtinančiu loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą, taisyklėse, patvirtintose Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. DI-29 (Žin., 2012,  Nr. 36-1822).

8. ALĮ 2 straipsnio 2 dalyje lošimo įrenginys apibūdintas kaip lošimo automatas, taip pat kitas elektroninis arba mechaninis prietaisas, sukurtas ir pagamintas lošimo tikslais, kurį naudojant atsitiktinai laimimi arba pralaimimi pinigai. Vadovaujantis ALĮ 3 straipsnio, reglamentuojančio lošimų rūšis, 5 dalimi, lažybos – tai abipusės lažybos dėl įvykio baigties, pagrįstos spėjimu, kai laimėjimo dydis priklauso nuo lošėjo įmokėtos sumos ir lažybų tarpininko iš anksto nustatyto lažybų santykio koeficiento. Taigi, minėtas teisinis reguliavimas patvirtina, kad įstatymų leidėjas lažybas priskyrė prie azartinių lošimų rūšių, todėl lošimo įrenginiams priskirtini ne tik lošimo automatai, bet ir kiti elektroniniai ar mechaniniai įrenginiai, pritaikyti kitoms lošimų rūšims, tame tarpe ir lošimo įrenginiai lažyboms organizuoti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, šios konsultacijos 4, 5 ir 6 punktų nuostatos taikomos ir tiems atvejams, kai vieni lošimo įrenginiai lažyboms organizuoti keičiami kitais lošimo įrenginiais lažyboms organizuoti.


 

[1] Dokumentų pateikimo taisyklių 2.1 punkte nurodyta bendrovė, norinti pakeisti tos pačios rūšies lošimo įrenginius į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius, pateikia Priežiūros tarnybai pranešimą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, lošimų organizavimo vietos, kurioje numatoma pakeisti lošimo įrenginius, adresas, telefono numeris, kiek lošimo įrenginių nori pakeisti, lošimo organizavimo leidimo išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgalinimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, pranešimo data, išvardijami pridedami dokumentai. Šis pranešimas Priežiūros tarnybai pateikiamas prieš 3 darbo dienas iki ketinimo pradėti eksploatuoti pakeistus lošimo įrenginius. Kartu su nurodytu parnešimu pateikiami šie dokumentai ir informacija: 1. Dokumentų pateikimo taisyklių 11.2, 11.3, 11.5 punktuose ir 14.1–14.2 punktuose (jei lošimų organizavimo reglamentą reikia pakeisti ar papildyti) punktuose nurodyti dokumentai ir informacija; 2. numatomas pakeisti lošimo įrenginių skaičius, jų rūšis.


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.