LT    EN
LPTAdministracinė informacijaŪkio subjektų priežiūraKonsultacijosKonsultacija dėl pokerio turnyrų organizavimo ne lošimo namuose (kazino)
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Konsultacija dėl pokerio turnyrų organizavimo ne lošimo namuose (kazino)

Klausimas: Ar uždaroji akcinė bendrovė, kuri nėra azartinių lošimų organizatorius, gali užsiimti pokerio (sportinio) turnyrų organizavimu, t.y.: 1) ar galima uždarajai akcinei bendrovei su fiziniais asmenimis sudaryti sportinio pokerio turnyrui reikalingos įrangos nuomos sutartį;
2) kaip traktuojamos simbolinės dovanos (daiktai, vertiniai dovanų kuponai ir pan.) sportinio pokerio turnyro laimėtojui ir ar yra nustatyta maksimali galima prizų vertė;
3) ar gali uždaroji akcinė bendrovė įsteigti sportinio pokerio klubą ir rinkti nario mokestį, kuris būtų naudojamas įrangos įsigijimui, patalpų nuomai ir kt.

Konsultacija: 
I. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) yra institucija, teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrinti ir kontroliuojanti lošimų veiklos organizavimą, kad būtų užtikrinta lošėjų ir lošimų organizatorių interesų bei jų teisių apsauga. Atsižvelgiant į tai, Priežiūros tarnyba, kaip kompetentinga institucija, teikia konsultaciją dėl pokerio turnyrų organizavimo ne lošimo namuose (kazino) (toliau – konsultacija), kurioje apsiriboja su azartinių lošimų organizavimu susijusių teisės aktų nuostatų aiškinimu.

Vadovaujantis šiuo metu galiojančia Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo  (Žin., 2001, Nr.43-1495) (toliau – ALĮ) redakcija, kortų lošimas pokeris, Priežiūros tarnybos nuomone, visų pirma laikytinas azartinio lošimo rūšimi, kuris lošimas pagal lošimo reglamentu nustatytas tam tikro kortų žaidimo taisykles, kai lošimų organizatorius, turintis lošimų veiklos leidimą, naudoja kortų stalą, o laimėtojas nustatomas pagal kortų simbolius. Lošimo laimėjimo dydis priklauso nuo kortų simbolių, lošėjo statomosios sumos ir lošimo reglamentu nustatyto lošimo laimėjimo koeficiento sandaugos arba nuo kitų lošimo reglamentu nustatytų sąlygų. Pokerio, kaip kortų lošimo organizavimui taikytini ALĮ reglamentuojami apribojimai bei draudimai, todėl pokeris turi būti organizuojamas tik lošimo namuose (kazino), kur gali lankytis ir lošti ne jaunesni kaip 21 metų asmenys.

Visų pirma, Priežiūros tarnybos nuomone, kortų žaidimui pokeriui suteikus sporto šakos statusą ir tokiu būdu plėtojant bei populiarinant šį kortų žaidimą Lietuvos Respublikoje sparčiai didės potencialių lošimo namų (kazino) arba internetinių (organizuojamų pažeidžiant Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, t.y. neturint priežiūros institucijos išduotų licencijų organizuoti azartinius lošimus Lietuvos Respublikoje) azartinių lošimų lošėjų skaičius, kas galimai sukels neigiamų socialinių problemų artimiausioje ateityje. Manytina, jog kortų žaidimą pokerį traktuojant visaverte sporto šaka, kuriai netaikomi jokie apribojimai ir draudimai, ji pritrauks vis daugiau asmenų, kurie, susipažinę su minėto kortų žaidimo taisyklėmis bei įgavę praktinės patirties, vėliau išbandys lošti lošimo namuose arba internete. Pažymėtina, jog Priežiūros tarnybos ieško būdų, kaip pažaboti licencijos organizuoti lošimus neturinčias bendroves, organizuojančias azartinius lošimus internete, pažeidžiant Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, kurios yra suinteresuotos kuo didesniu pokerio populiarinimu, kadangi tai tiesiogiai susiję su jų iš veiklos gaunamomis pajamomis. Visa tai iškraipo konkurencines azartinių lošimų verslo organizavimo sąlygas bei sukelia neigiamus socialius padarinius visuomenėje.

 Atkreiptinas dėmesys, kad lošimai yra pramoga, viena iš poilsio formų, tačiau kai kuriems žmonėms, vadinamiems patologiniais lošėjais, lošimai atneša daug nepageidaujamų pasekmių. Lošimų neigiamas poveikis asmeniui įrodytas moksliniais tyrimais. Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos dešimtojoje redakcijoje (Ženeva, 1992 m.) nurodyta, kad įpročių ir potraukių sutrikimams priskiriamas patologinis potraukis lošti (kodas F63.0), be to, lošimai ir lažybos, kaip tabako rūkymas ir alkoholio vartojimas, priskirtini prie problemų, susijusių su gyvenimo būdu (kodas Z72.6).

 Aiškindamas Konstitucijos nuostatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad žmogaus ir visuomenės sveikata yra viena svarbiausių visuomenės vertybių (Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 11 d. nutarimas), taip pat, kad žmonių sveikatos apsauga yra konstituciškai svarbus tikslas, viešasis interesas, o rūpinimasis žmonių sveikata traktuotinas kaip valstybės funkcija (Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 14 d., 2004 m. sausio 26 d. nutarimai). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Konstitucijos 46 straipsnio antrosios dalies nuostata, „<….> kad „valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą“, pirmiausia reiškia Konstitucijoje įtvirtintą galimybę valdžios institucijoms vertinti ūkinės veiklos sritis pagal jų naudą visuomenei. Antra, tik tokio vertinimo ir grupavimo pagrindu įmanoma realizuoti įtvirtintą teisę remti konkrečias ūkinės veiklos sritis ar konkrečias ūkines pastangas. Pagaliau minėtas ūkinės veiklos vertinimas sudaro reikiamas prielaidas Konstitucijos 46 straipsnio trečiosios dalies nuostatai įgyvendinti: „Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.“ Vienas iš svarbiausių šios nuostatos akcentų – galimas diferencijuotas ūkinės veiklos teisinis reguliavimas. Pagrindinis jo kriterijus – bendra tautos gerovė. Tai gana bendras ir platus kriterijus, kurį taikant gali būti remiamasi tiek bendros gerovės samprata, tiek tikslingumo argumentais. Taigi būtų neteisinga cituotą Konstitucijos 46 straipsnio nuostatą suvokti kaip valstybės prievolę beatodairiškai remti bet kokias ūkines pastangas ar veiklą. Priešingai, kaip jau buvo minėta, valstybė šiuo atveju turi galimybę pasirinkti. Kita vertus, tautos gerovė neturėtų būti suvokiama vien materialine (ar finansine) prasme. Be to, kažin ar būtų teisinga ir dora siekti materialinės gerovės tokiu būdu, kuris kenkia žmonių sveikatai. <….>“.[1]
Antra, kortų žaidimui pokeriui suteikus sporto šakos statusą, Priežiūros tarnyba įžvelgia galimą nelegalių lošimų organizavimo problemą. Manytina, jog pripažinus kortų žaidimą pokerį visaverte sporto šaka, kurios organizavimui nebus taikomi jokie apribojimai bei draudimai, galimi bet kokie žaidėjų susitarimai, susiję su piniginiais santykiais, todėl galimai bus susiduriama su situacijomis, kuomet prisidengiant sporto organizavimo veikla, bus organizuojami nelegalūs lošimai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Priežiūros tarnybos nuomone, darytina išvada, jog sporto šakos statuso suteikimas kortų žaidimui pokeriui betarpiškai susijęs su azartiniais lošimais. Pokerio populiarinamas prisidengiant sporto šakos statusu gali turėti neigiamų pasekmių tiek Lietuvos azartinių lošimų organizavimui, tiek sukelti neigiamus socialinius padarinius visuomenėje.
 
II. Priežiūros tarnyba savo poziciją, kad kortų žaidimas pokeris yra azartinis lošimas, kuris pagal lošimo reglamente nustatytas taisykles, gali būti organizuojamas tik specialioje vietoje (t.y. lošimo namuose (kazino)), grindžia sisteminiu ALĮ nuostatų, kuriose yra įtvirtintos lošimo rūšių bei lošimų organizavimo vietos sąvokos, aiškinimu.

ALĮ 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad  lošimo namai (kazino) tai vieta, kurioje pagal patvirtintus lošimo reglamentus organizuojami stalo lošimai (ruletė, kortų, kauliukų lošimai), lošimai A kategorijos automatais. ALĮ 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „<…> Azartinis lošimas (toliau – lošimas) – toks žaidimas arba abipusės lažybos pagal nustatytą reglamentą, kurių dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas.“. ALĮ 3 straipsnyje, kur reglamentuojamos lošimų rūšys, 3 dalies 2 punkte nurodyta, kad stalo lošimai: 1) ruletė – kai lošiama spėjant, kurioje vietoje sustos rutuliukas, numestas ant besisukančio rato; laimėjimo dydis priklauso nuo visos užstatytos sumos ir iš anksto nustatytos laimėjimo proporcijos; 2) kortų arba kauliukų lošimas – kai laimėtojas ir laimėjimo dydis nustatomas pagal iškritusių kortų simbolius arba kauliukų akių skaičių. Lošimu A kategorijos automatu laikoma lošimas neriboto laimėjimo automatu, kuriame vienkartinis didžiausias laimėjimas nėra ribojamas (ALĮ 3 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Taigi iš esmės lošimo namuose (kazino) yra galimas dviejų rūšių žaidimų, atitinkančių visus nustatytus požymius, organizavimas: 1) organizuojami pagal nustatytą reglamentą, 2) žaidimo dalyviai siekdami piniginio laimėjimo savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, 3) laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas. ALĮ 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad lošimai gali būti organizuojami tik izoliuotose patalpose, turinčiose atskirą įėjimą. Be to, ALĮ 10 straipsnio 6 dalis patalpose, kuriose organizuojami lošimai automatais, stalo lošimai, draudžia kitą ūkinę komercinę veiklą, išskyrus restoranų, barų, koncertinę veiklą ir valiutos keitimą. ALĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad yra draudžiama organizuoti lošimus, nenurodytus šiame įstatyme arba pažeidžiant šio įstatymo nustatytą tvarką.

Įvertinus tai, kas išdėstyta, matyti, kad ALĮ nustatytos ne tik lošimo rūšių, bet ir vietų, kuriose šie lošimai gali būti organizuojami, sąvokos, taip pat įtvirtinti apribojimai ir draudimai taikomi šių vietų atžvilgiu. Vertinant minėtas ALĮ nuostatas visumoje, akivaizdu, kad kortų lošimo, kaip salo lošimo rūšies, sąvoka neatsiejama nuo lošimo namų (kazino) sąvokos. Įstatymo leidėjas kortų žaidimą – pokerį, atitinkantį visus aukščiau nurodytus azartinio lošimo požymius ( 1) organizuojami pagal nustatytą reglamentą, 2) žaidimo dalyviai siekdami piniginio laimėjimo savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, 3) laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas), laiko azartiniu lošimu, kuris gali būti organizuojamas tik specifinėje vietoje – lošimo namuose (kazino), pagal lošimo reglamente nustatytas taisykles.

Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog aiškinant teisės normas preziumuojama, kad įstatymų leidėjas laikosi teisės kalbos ekonomijos principo ir nevartoja nereikalingų posakių ir žodžių, todėl įstatymo teksto negalima aiškinti taip, tarsi tam tikra dalis teksto neegzistuotų ar prarastų prasmę, ar įstatyminiam tekstui suteikti tokią prasmę kuri galėtų būti suvokiama tik plečiamai aiškinant įstatymą (Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248 – 92/2008 ir 2009 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-560/2009). Todėl manome, kad jei įstatymo leidėjas būtų siekęs įtvirtinti leidimą organizuoti kortų lošimą pokerį kitu negu įstatymo nustatytu būdu, toks leidimas būtų aiškiai nustatytas. Kadangi tokio leidimo ALĮ nenumato, manytina, kad minėto žaidimo organizavimas kitu būdu (pavyzdžiui, steigiant daiktinius prizus/vertinius dovanų kuponus, renkant įmokas už dalyvavimą žaidime netiesioginiu būdu ir pan.) yra draudžiamas. Priešingos išvados daryti neleidžia ALĮ 10 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas organizuoti lošimus pažeidžiant šio įstatymo nustatytą tvarką bei tai, kad azartiniai lošimai yra specifinė veikla, kuriai yra taikomas specialus valstybinis teisinis reglamentavimas. Taigi, šiame kontekste darytina išvada, kad bendrovė negalėtų organizuoti kortų lošimo pokerio kitu negu ALĮ nustatytu būdu.

III. Aukščiau išdėstytą Priežiūros tarnyba  poziciją sustiprina ir tai, kad ALĮ 10 straipsnio 8 dalis draudžia naudoti lošimų įrenginius kitais ne su azartinių lošimų organizavimu susijusiais tikslais, išskyrus personalo rengimą darbui su lošimo įrenginiais, kai mokymo organizatorius turi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą licenciją mokyti. Pažymėtina, nors ALĮ 2 straipsnio 2 dalyje pateikta lošimo įrenginio sąvoka lošimo įrenginį apibrėžia, kaip lošimo automatą, taip pat kitą elektroninį arba mechaninį prietaisą, sukurtą ir pagamintą lošimo tikslais, kurį naudojant atsitiktinai laimimi arba pralaimimi pinigai, sisteminė ALĮ, taip pat Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 43-1496) nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad lošimo įrenginio sąvoka apima ne tik minėtus mechaninius bei elektroninius prietaisus, bet ir kortų arba kauliukų stalus. Be to, ALĮ 23 straipsnyje reglamentuota leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) papildymo arba pakeitimo tvarka, kuria vadovaujantis bendrovė, turinti licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir pageidaujanti tose patalpose įrengti daugiau lošimo įrenginių, privalo gauti Priežiūros tarnybos sutikimą, kuris įforminamas papildant leidimą. Tuo tarpu bendrovė, turinti licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino), norinti sumažinti lošimo įrenginių skaičių arba juos pakeisti kitais, pateikia Priežiūros tarnybai prašymą, kuriame nurodo lošimų organizavimo vietos adresą ir kiek lošimo įrenginių prašo sumažinti arba kokius pakeisti. Todėl atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad lošimo namuose (kazino) arba automatų salone gali būti eksploatuojama tik tiek lošimo įrenginių, kiek yra nurodyta leidime, o lošimo įrenginiai kitais ne su azartinių lošimų organizavimu susijusiais tikslais gali būti eksploatuojami tik įstatyme nustatytais atvejais. 

 [1] Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 1 ir 30 straipsnių, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 1, 3 ir 11 straipsnių, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl alkoholio reklamos kontrolės“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 1997, Nr. 15-314).

 ______________


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.