LT    EN
LPTAdministracinė informacijaŪkio subjektų priežiūraKonsultacijosKonsultacija dėl pokerio stalų eksploatavimo baro patalpose, esančiose lošimo namuose (kazino) arba automatų salonuose
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Konsultacija dėl pokerio stalų eksploatavimo baro patalpose, esančiose lošimo namuose (kazino) arba automatų salonuose

Klausimas. Ar bendrovė, kuri nuomoja patalpas bei vykdo barų veiklą lošimus organizuojančiai bendrovei priklausančiuose lošimo namuose (kazino) ir automatų salonuose, nepažeis teisės aktų reikalavimų, susijusių su apribojimais vykdomai kitai veiklai lošimo namų (kazino) bei automatų salonų patalpose, jei savo nuomojamose baro patalpose, esančiose lošimo namuose (kazino) arba automatų salonuose, eksploatuos sportinio pokerio stalus bei savo klientams suteiks galimybę neatlygintinai jais naudotis. Sportinio pokerio stalai būtų eksploatuojami nuo lošimo namų (kazino) salės atskirtoje, tačiau neizoliuotoje (neturinčioje atskiro įėjimo) patalpoje.  

Konsultacija.

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (Žin., 2001, Nr.43-1495) (toliau – ALĮ) 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad  lošimo namai (kazino) tai vieta, kurioje pagal patvirtintus lošimo reglamentus organizuojami stalo lošimai (ruletė, kortų, kauliukų lošimai), lošimai A kategorijos automatais. ALĮ 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „<…> Azartinis lošimas (toliau – lošimas) – toks žaidimas arba abipusės lažybos pagal nustatytą reglamentą, kurių dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas.“. ALĮ 3 straipsnyje, kur reglamentuojamos lošimų rūšys, 3 dalies 2 punkte nurodyta, kad stalo lošimai: 1) ruletė – kai lošiama spėjant, kurioje vietoje sustos rutuliukas, numestas ant besisukančio rato; laimėjimo dydis priklauso nuo visos užstatytos sumos ir iš anksto nustatytos laimėjimo proporcijos; 2) kortų arba kauliukų lošimas – kai laimėtojas ir laimėjimo dydis nustatomas pagal iškritusių kortų simbolius arba kauliukų akių skaičių. Lošimu A kategorijos automatu laikoma lošimas neriboto laimėjimo automatu, kuriame vienkartinis didžiausias laimėjimas nėra ribojamas (ALĮ 3 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Taigi iš esmės lošimo namuose (kazino) yra galimas dviejų rūšių žaidimų, atitinkančių visus nustatytus požymius, organizavimas: 1) organizuojami pagal nustatytą reglamentą, 2) žaidimo dalyviai siekdami piniginio laimėjimo savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, 3) laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas. ALĮ 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad lošimai gali būti organizuojami tik izoliuotose patalpose, turinčiose atskirą įėjimą.
ALĮ 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad automatų salonas tai vieta, kurioje pagal patvirtintą lošimo reglamentą organizuojami lošimai B kategorijos automatais. Lošimu B kategorijos automatu laikomas lošimas riboto laimėjimo automatu, kuriame didžiausia statoma suma – 1 litas (0,3 euro), vieno lošimo laimėjimas negali būti daugiau kaip 200 kartų didesnis už statomą sumą, o vieno lošimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 sekundės (ALĮ 3 straipsnio 3 dalies 2 punktas). Todėl, darytina išvada, kad automatų salone yra galimas vienos rūšies žaidimo, atitinkančio visus nustatytus požymius organizavimas: 1) organizuojamas pagal nustatytą reglamentą, 2) žaidimo dalyviai siekdami piniginio laimėjimo savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, 3) laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas. ALĮ 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad automatų salonai įrengiami izoliuotose patalpose, turinčiose atskirą įėjimą. Be to, ALĮ 10 straipsnio 6 dalis patalpose, kuriose organizuojami lošimai automatais, stalo lošimai, draudžia kitą ūkinę komercinę veiklą, išskyrus restoranų, barų, koncertinę veiklą ir valiutos keitimą. ALĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad yra draudžiama organizuoti lošimus, nenurodytus šiame įstatyme arba pažeidžiant šio įstatymo nustatytą tvarką.

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau- Priežiūros tarnyba), siekdama atsakyti į pateiktą klausimą, sistemiškai vertina ALĮ įtvirtintas lošimo rūšių bei lošimų organizavimo vietų – lošimo namų (kazino) bei automatų salonų, sąvokas. Įvertinus tai, kas išdėstyta, matyti, kad ALĮ nustatytos ne tik lošimo rūšių, bet ir vietų, kuriose šie lošimai gali būti organizuojami, sąvokos, taip pat įtvirtinti apribojimai ir draudimai taikomi šių vietų atžvilgiu. ALĮ nenustatyta, kad lošimo namuose (kazino) gali būti organizuojami (tiek atlygintinai, tiek neatlygintinai) kitokio pobūdžio kortų žaidimai. ALĮ neįtvirtina tokio leidimo ir automatų salonų atžvilgiu. Priešingai, įstatymo leidėjas aiškiai ir nedviprasmiškai yra įtvirtinęs, kad lošimo namai (kazino) yra specifinė vieta (t.y. izoliuota, turinti atskirą įėjimą, kurioje galima tik nustatytų rūšių kita ūkinė komercinė veikla (restoranų, barų, koncertinė, valiutos keitimas)), kurioje gali būti organizuojami tik žaidimai, atitinkantys nustatytus požymius ( 1) organizuojami pagal nustatytą reglamentą, 2) kurių dalyviai siekdami piniginio laimėjimo savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, 3) laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas). Kitaip tariant, lošimo namai (kazino) bei automatų salonai laikytini specifinėmis vietomis, kuriose galimas tik žaidimų, kurie laikytini azartiniais lošimais, organizavimas.
Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog aiškinant teisės normas preziumuojama, kad įstatymų leidėjas laikosi teisės kalbos ekonomijos principo ir nevartoja nereikalingų posakių ir žodžių, todėl įstatymo teksto negalima aiškinti taip, tarsi tam tikra dalis teksto neegzistuotų ar prarastų prasmę, ar įstatyminiam tekstui suteikti tokią prasmę kuri galėtų būti suvokiama tik plečiamai aiškinant įstatymą (Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248 – 92/2008 ir 2009 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-560/2009). Todėl manome, kad jei įstatymo leidėjas būtų siekęs įtvirtinti leidimą lošimo namų (kazino) patalpose be įstatyme nustatytų azartinių lošimų rūšių organizuoti kitokio pobūdžio stalo (nagrinėjamu atveju – kortų) žaidimus, toks leidimas būtų aiškiai nustatytas. Kadangi tokio leidimo ALĮ nenumato, manytina, kad minėtų žaidimų organizavimas yra draudžiamas.

Įvertinus minėtas ALĮ nuostatas visumoje, akivaizdu, kad kortų lošimo, kaip salo lošimo rūšies, sąvoka neatsiejama nuo lošimo namų (kazino) sąvokos. Taigi, įstatymų leidėjas kortų lošimą, kaip stalo lošimo rūšį, laiko iš esmės azartiniu lošimu, kuris gali būti organizuojami tik specialioje tam skirtoje, izoliuotoje vietoje. Atsižvelgdami į tai, manome, kad kitokio pobūdžio stalo žaidimų organizavimas lošimo namuose (kazino) draudžiamas ALĮ. Priešingos išvados daryti neleidžia ALĮ 10 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas organizuoti lošimus pažeidžiant šio įstatymo nustatytą tvarką bei tai, kad azartiniai lošimai yra specifinė veikla, kuriai yra taikomas specialus valstybinis teisinis reglamentavimas. Taigi, šiame kontekste darytina išvada, kad bendrovė negalėtų organizuoti kitokio pobūdžio stalo žaidimų patalpose, kuriose yra išduotas leidimas steigti lošimo namus (kazino).

Šią Priežiūros tarnybos poziciją sustiprina ir tai, kad ALĮ 10 straipsnio 8 dalis draudžia naudoti lošimų įrenginius kitais ne su azartinių lošimų organizavimu susijusiais tikslais, išskyrus personalo rengimą darbui su lošimo įrenginiais, kai mokymo organizatorius turi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą licenciją mokyti. Pažymėtina, nors ALĮ 2 straipsnio 2 dalyje pateikta lošimo įrenginio sąvoka lošimo įrenginį apibrėžia, kaip lošimo automatą, taip pat kitą elektroninį arba mechaninį prietaisą, sukurtą ir pagamintą lošimo tikslais, kurį naudojant atsitiktinai laimimi arba pralaimimi pinigai, sisteminė ALĮ, taip pat Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 43-1496) nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad lošimo įrenginio sąvoka apima ne tik minėtus mechaninius bei elektroninius prietaisus, bet ir kortų arba kauliukų stalus. Be to, ALĮ 23 straipsnyje reglamentuota leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) papildymo arba pakeitimo tvarka, kuria vadovaujantis bendrovė, turinti licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir pageidaujanti tose patalpose įrengti daugiau lošimo įrenginių, privalo gauti Priežiūros tarnybos sutikimą, kuris įforminamas papildant leidimą. Tuo tarpu bendrovė, turinti licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino), norinti sumažinti lošimo įrenginių skaičių arba juos pakeisti kitais, pateikia Priežiūros tarnybai prašymą, kuriame nurodo lošimų organizavimo vietos adresą ir kiek lošimo įrenginių prašo sumažinti arba kokius pakeisti. Todėl atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad lošimo namuose (kazino) arba automatų salone gali būti eksploatuojama tik tiek lošimo įrenginių, kiek yra nurodyta leidime, o lošimo įrenginiai kitais ne su azartinių lošimų organizavimu susijusiais tikslais gali būti eksploatuojami tik įstatyme nustatytais atvejais.  

____________________


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.