LT    EN Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10, 206 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2588 įgyvendinimo

2017-07-14

1 klausimas. Kokių teisiškai reglamentuotų priemonių ir (ar) būdų azartinių lošimų organizatoriai, įgyvendinant Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) pakeitimo įstatymo nuostatas, turėtų imtis, siekiant užtikrinti, kad asmenims, pateikusiems prašymus neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose (toliau – prašymas neleisti lošti) ir įtrauktiems į Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrą (toliau – Registras) ar pripažintiems neveiksniais arba ribotai veiksniais lošimų ir nuotolinių lošimų srityje, būtų užkardyta galimybė patekti į lošimų organizavimo vietas (lošimo automatų salonus ir lažybų punktus)?

 

Konsultacija.

ALĮ 10 straipsnio 21 dalyje nustatyta, kad asmenis, pateikusius prašymus neleisti lošti, draudžiama įleisti į lošimų organizavimo vietas ir leisti jiems dalyvauti nuotoliniuose lošimuose jų prašyme neleisti lošti nurodytą laikotarpį, o jeigu prašyme neleisti lošti laikotarpis nenurodytas, – 2 metus nuo prašymo neleisti lošti pateikimo Priežiūros tarnybai arba lošimų organizatoriui dienos. Taip pat draudžiama į lošimų organizavimo vietas įleisti asmenis, kurie teismo tvarka pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos I dalies I skyriaus III skirsnį pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais šioje srityje ir leisti tokiems asmenims dalyvauti nuotoliniuose lošimuose. Šių reikalavimų vykdymą privalo užtikrinti lošimų organizatorius.

ALĮ 28 straipsnio 8 punktu nustatyta Priežiūros tarnybos funkcija tvarkyti asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, duomenis, taip pat ir ypatingus asmens duomenis (apie asmenų neveiksnumą arba ribotą veiksnumą šioje srityje).

Siekiant užtikrinti galimybę lošimų organizatoriui tinkamai įgyvendinti ALĮ 10 straipsnio 21 dalyje nustatytus reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 55 įsteigtas Registras, kurio veiklos pradžia – 2017 m. gegužės 1 d.

Registras sąveikauja su Lietuvos Respublikos gyventojų registru bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registru. Lošimų organizatoriui Registro posistemėje ,,Asmenų tikrinimas“ tikrinant klientų duomenis, matomas atsakymas ,,Leidžiama“ arba ,,Draudžiama“ nurodo, kad asmuo yra pateikęs prašymą neleisti lošti arba yra Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektas. Atsižvelgiant į tai, kad Priežiūros tarnyba yra vienintelė įgaliota institucija tvarkyti asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, duomenis, taip pat ir ypatingus asmens duomenis (apie asmenų neveiksnumą arba ribotą veiksnumą šioje srityje), Registras pateikdamas atsakymą lošimų organizatoriui, nekonkretizuoja, kurio registro objektas yra tikrinamas klientas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Registras laikytinas priemone, suteikiančia galimybę lošimų organizatoriui patikrinti ar į lošimų organizavimo vietą atvykęs asmuo yra pateikęs prašymą neleisti lošti arba yra Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektas.

 

2 klausimas. Kokiu (-iais) Lietuvos Respublikos teisės aktu (-ais) vadovaujantis azartinių lošimų organizatoriai turi teisę pareikalauti asmenų, atvykusių į lošimo organizavimo vietą, pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą?

 

Konsultacija.

ALĮ 20 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra lošimų organizatoriaus pareiga patikrinti kliento, įeinančio į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus, tapatybę, jeigu kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Pinigų plovimo prevencijos įstatymas) 9 straipsnio 1 dalyje nustatyti atvejai, kuomet įpareigotieji subjektai privalo imtis priemonių ir nustatyti bei patikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę. Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad azartinius lošimus organizuojančios bendrovės papildomai privalo patikrinti kliento tapatybę ir jį registruoti sumos įmokėjimo, laimėjimo išmokėjimo metu arba kai jis keičia grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus, jeigu pinigų suma viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą kita valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu, taip pat patikrinti kliento, įeinančio į lošimo namus (kazino), tapatybę ir jį registruoti. Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatydami kliento – fizinio asmens tapatybę, kai ji nustatoma jam dalyvaujant fiziškai, reikalauja iš kliento – fizinio asmens Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės asmens tapatybės dokumento arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje, kuriame yra šie duomenys, patvirtinantys jo tapatybę. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad lošimų organizatorius turi teisę tikrinti klientų, įeinančių į lošimų organizavimo vietą tapatybę.

 

3 klausimas. Kokiu (-iais) Lietuvos Respublikos teisės aktu (-ais) vadovaujantis azartinių lošimų organizatoriai turi teisę be asmens, atvykusio į lošimų organizavimo vietą, tiesioginio sutikimo naudoti šio asmens duomenis, įskaitant asmens tapatybės dokumente nurodytą asmens kodą patikrinti Registre ir tokiu būdu šį duomenį perduoti Registro tvarkytojui (Priežiūros tarnybai) ir Registro valdytojui (Lietuvos Respublikos finansų ministerijai)?

 

Konsultacija.

Asmens duomenų tvarkymas laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atitinka Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 3 ir 5 straipsnių reikalavimus, t. y. asmens duomenys tvarkomi esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui, tik tokios apimties, kurios reikia šiam tikslui pasiekti, ir tik esant nors vienam iš ADTAĮ 5 straipsnyje numatytų teisėto tvarkymo kriterijų. Pažymėtina, kad sutikimas nėra vienintelis asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijus ir gali būti tinkamu teisiniu asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindu tik tuo atveju, kai duomenų subjektas iš tiesų gali pasirinkti ir dėl nesutikimo nekyla neigiamų padarinių grėsmės.

Atsižvelgiant į tai, kad ALĮ 10 straipsnio 21 dalyje numatyta teisinė prievolė lošimų organizatoriams užtikrinti, kad asmenys, pateikę prašymus neleisti lošti, taip pat asmenys, kurie teismo tvarka pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos I dalies I skyriaus III skirsnį pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais šioje srityje, nebūtų įleisti į lošimų organizavimo vietas ir jiems nebūtų leista dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, manome, kad šios teisinės prievolės įgyvendinimo tikslu asmens duomenys gali būti tvarkomi vadovaujantis ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 5 straipsnio 2 dalies 8 punktu, o ne ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu, t. y. šiuo atveju neturi būti prašoma duomenų subjekto sutikimo. Pažymėtina, kad tvarkant asmens duomenis nepaisant asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijaus buvimo, turi būti užtikrinami ir ADTAĮ 3 straipsnyje įtvirtinti asmens duomenų tvarkymo reikalavimai, pavyzdžiui, asmens duomenys turi būti tvarkomi tokia apimtimi, kuri būtina siekiamam tikslui pasiekti. (Atsakymą, vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“, 10 punktu pagal kompetenciją 2017 m. birželio 27 d. raštu Nr. 2R-4123(3.8.) pateikė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija).

Atkreiptinas dėmesys, kad Registro veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenumato galimybės Registro tvarkytojui (Priežiūros tarnybai) ir Registro valdytojui (Lietuvos Respublikos finansų ministerijai) gauti asmenų, kurie nėra Registro objektas asmens duomenų bei juos saugoti.

 

4 klausimas. Įvertinus tai, jog ALĮ nuostatos nenustato prievolės lošimų bendrovėms, organizuojančioms lošimus B kategorijos automatų salonuose ir (ar) lažybų punktuose, tikrinti kiekvieno asmens, apsilankiusio minėtose lošimų organizavimo vietose ir/ar ketinančio dalyvauti atitinkamame lošime, tapatybės (išskyrus atveju, jeigu kyla abejonių, jog asmuo yra jaunesnis nei 18 metų) ar atskirų jo duomenų, o asmeniui pareigos lošimų organizatoriui pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašome nurodyti, kaip turėtų elgtis lošimų organizatoriai tais atvejais, kai asmuo, ketinantis patekti į lošimų organizavimo vietą ar lošti, atsisako pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir nekyla abejonių dėl to, kad asmuo yra vyresnis nei 18 metų?

 

Konsultacija.

Pareiga neįleisti asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti bei asmenų, kurie teismo tvarka pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos I dalies I skyriaus III skirsnį pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais šioje srityje ir leisti tokiems asmenims dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, nustatyta lošimų organizatoriui (ALĮ 10 straipsnio 21 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, asmeniui, ketinančiam patekti į lošimų organizavimo vietą, atsisakius pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, atsakomybę už šio asmens įleidimą į lošimų organizavimo vietą prisiima lošimų organizatorius, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad toks asmens atsisakymas taip pat turėtų būti vertinamas ir Pinigų plovimo prevencijos įstatyme nustatyta tvarka.

 


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.