LT    EN
LPTAdministracinė informacijaŪkio subjektų priežiūraKonsultacijosKonsultacija dėl klientų, įeinančių į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus tapatybės patikrinimo
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Konsultacija dėl klientų, įeinančių į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus tapatybės patikrinimo

1. Azartinių lošimų organizavimo sąlygas ir tvarką Lietuvos Respublikoje, bendruosius apribojimus ir draudimus organizuojant azartinius lošimus bei tame tarpe draudimą lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų, nustato Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas (toliau – ALĮ) (Žin., 2001, Nr. 43-1495). 2012 m. kovo 1 d. įsigaliojus „Azartinių lošimų įstatymo 4, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymui“ (Žin., 2011, Nr. 119-5611) azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms nustatoma pareiga patikrinti kliento, įeinančio į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus tapatybę, esant abejonėms, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų.  

Šiuo metu tik lošimus lošimo namuose (kazino) organizuojančios bendrovės privalo tikrinti ir registruoti klientus, įeinančius į lošimo namus (kazino). Pažymėtina, kad kliento, įeinančio į lošimo namus (kazino), tapatybės tikrinimo ir registravimo tvarka minėtu įstatymu nekeičiama.

Siekiant užtikrinti tinkamą ir vienodą ALĮ nuostatų aiškinimą ir taikymą Konsultacijoje pateikiama Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pozicija dėl klientų, įeinančių į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus tapatybės patikrinimo.

2. ALĮ 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „azartinius lošimus organizuojančios bendrovės privalo patikrinti kliento, įeinančio į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus tapatybę, esant abejonėms, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų.<…>Manome, kad siekiant atskleisti šios normos esmę, būtina įvertinti tikruosius įstatymų leidėjo ketinimus, nurodytus pasiūlyme dėl ALĮ pakeitimo projekto. Pasiūlyme nurodyta, kad dabartinis teisinis reguliavimas neužtikrina lošėjų amžiaus ir tapatybės nustatymo visų lošimų sektoriuose, todėl pasiūlyta įtvirtinti lošimo organizatoriams griežtesnes nuostatas, įpareigojančias nustatyti asmenų, patenkančių į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus, amžių ir tapatybę, esant abejonėms, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų. Ši nuostata užtikrintų, jog lošimo automatų ir bingo salonuose, lažybų bei totalizatoriaus punktuose nežais nepilnamečiai. Todėl, ALĮ 20 straipsnio 1 dalį įvertinus įstatymų leidėjo ketinimų (tikslų) aspektu bei aiškinant šią teisės normą konstatuotina, kad ji yra skirta užtikrinti ALĮ 10 straipsnio 10 dalyje nustatyto draudimo lošti nepilnamečiams asmenims vykdymą. Toks užtikrinimas yra išreikštas imperatyviai nustatyto, lošimo organizatoriui privalomo laikytis elgesio modelio pateikimu. Pagal analizuojamos normos esmę ir minėtą paskirtį bei taikant protingumo kriterijus darytina išvada, kad asmens jaunatviška išvaizda savaime gali preziumuoti abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, atsiradimą. Todėl darytina išvada, kad įrodinėti, jog minėtos abejonės negalėjo atsirasti, privalo lošimo organizatorius.

Kaip buvo minėta, ALĮ 20 straipsnio 1 dalis nustato pareigą lošimų organizatoriui patikrinti asmens amžių siekiant užtikrinti, kad neloštų nepilnamečiai ir kartu nurodo kada toks tikrinimas privalomas. Todėl manome, kad minėta ALĮ nuostata vertintina patikrinimo vietos, laiko ir kliento asmenybės aspektais.

3. Kliento tapatybės patikrinimą vertinant vietos aspektu manome, kad lošimų organizatorius privalo patikrinti tapatybę kliento, kuris įeina į lošimų organizavo vietas, t.y.  patalpas, nurodytas leidime atidaryti lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus (ALĮ 12 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju pažymėtina, kad pareiga patikrinti asmens tapatybę neturėtų būti vertinama kaip draudimas įleisti asmenis jaunesnius nei 18 metų į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus, kadangi draudimas būti lošimo minėtose vietose (išskyrus lošimo namuose (kazino)) jaunesniems negu 18 metų asmenims ALĮ nenustatytas.

Nors ALĮ nustatyta, kad lošimų organizatorius privalo išsklaidyti kilusias abejones dėl įeinančio kliento amžiaus, manome, kad patikrinimo laiko požiūriu ALĮ 20 straipsnio 1 dalies nuostatos būtų tinkamai įgyvendintos ir tokiu atveju jei būtų patikrinta ne įeinančio, o jau lošimo vietoje esančio kliento tapatybė. Tokią išvadą daryti leidžia minėto draudimo asmenims jaunesniems nei 18 metų būti lošimo organizavimo vietoje nebuvimas. Šiuo atveju kaip buvo minėta lošimo organizavimo vieta laikytina patalpa, kuri nurodyta leidime atidaryti automatų ir bingo salonus (ALĮ 12 straipsnio 2 dalis), lažybų bei totalizatoriaus punktus (Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašo,  patvirtinto Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-6 „Dėl Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012  Nr.33-1602 ) 5 punktas)

4. ALĮ nustatytas kriterijus – esant abejonėms, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų – reiškia pareigą lošimų organizatoriui, esant bet kuriai abejonei reikalauti asmens amžių patvirtinančio dokumento bet kurio asmens ar jis yra sukaukęs 18 metų ar nėra jo sulaukęs. Nors ALĮ nėra pateikti minėtų abejonių galimo atsiradimo kriterijai, kadangi tokios abejonės kiekvienu konkrečiu atveju grindžiamos subjektyviu asmens suvokimu, tačiau pagal jos esmę šiuo atveju būtina vadovautis teismų praktikoje pripažįstamu protingo, atidaus ir dėmesingo žmogaus elgesio standartu. Kitaip sakant, kiekvienu atveju būtina įvertinti ar net ir pakankamai atidžiam bei dėmesingam žmogui įvertinus visas aplinkybes jam kiltų abejonė dėl kliento amžiaus. Todėl, šiuo atveju būtina nustatyti pagrindus, kuriems esant galėtų atsirasti  abejonė dėl kliento amžiaus.

Asmens jaunatviška išvaizda savaime gali būti vienas iš pagrindų minėtų abejonių atsiradimui. Jaunatviškos išvaizdos požymiai galėtų  būti vertinama vadovaujantis tokiais kriterijais kaip asmens ūgis, veido bruožai, aprangos stilius ir pan.

Pagrindas atsirasti abejonei dėl kliento amžiaus gali būti ir kliento elgesys, kalbos stilius, turimi daiktai (pvz. mokinio kuprinė), kliento lankymosi lošimo vietoje laikas (pvz. pasibaigus pamokų laikui) bei kitos panašios aplinkybės.

Aplinkybė, kad lošimų organizatoriui nekilo jokių abejonių dėl kliento amžiaus, todėl jis nepareikalavo pateikti amžių patvirtinantį dokumentą, nenuginčija įstatymo pažeidimo.

5.  Kai kyla abejonių, kad įeinantis į lošimo organizavimo vietą ar joje esantis asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, lošimų organizatorius privalo iš asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Toks dokumentas turėtų būti su jį pateikiančio asmens nuotrauka ir gimimo data. Jeigu asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, lošimų organizatoriai privalo atsisakyti leisti jam lošti kadangi neįsitikinta, kad klientas yra ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus.

Klausimas klientui dėl jo amžiaus ir apsiribojimas tik jo atsakymu, o ne amžių liudijančio dokumento apžiūra laikytinas netinkamu ALĮ įgyvendinimu. Todėl lošimus organizuojanti bendrovė savo nuožiūra privalo pasirinkti atitinkamą elgesio modelį, kad esant abejonėms dėl kliento amžiaus būtų patikrinta jo tapatybė.

 _______________­­__


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.