LT    EN
LPTTarptautinis bendradarbiavimas
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Tarptautinis bendradarbiavimas

Pasirašytas memorandumas dėl bendrų veiksmų prieš sukčiavimą sporte

2014 m. rugpjūčio 26 d. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) pasirašė Tarpusavio supratimo memorandumą su tarptautine organizacija FederBet, kas leis ateityje bendradarbiauti tarptautiniame lygmenyje stebint lažybų bendrovių pasiūlą dėl sporto įvykių, dalyvauti bendruose tyrimuose dėl įtartinų susitarimų bei keistis kita pagal kompetenciją aktualia informacija. Memorandumas pasirašytas po FederBet vadovo Francesco Baranca susitikimo su Priežiūros tarnybos vadovais, kurio metu buvo aptarta situacija Lietuvos lošimų sektoriuje, išsakyta nuomonė dėl situacijos sporto sektoriuje, kuris patiria manipuliavimo varžybų rezultatais riziką, bei aptartos galimos bendradarbiavimo galimybės.

Pagrindinės FederBet veiklos susijusios su  manipuliavimo varžybų rezultatais dėl lažybų, pinigų plovimo prevencija, nepilnamečių ir vartotojų apsaugos klausimais, stebėsena ir analize, orientuota į operatorių ir vartotojų lošimų sektoriuje interesų atstovavimą. Organizacija vienija daugiau nei 400 narių visame pasaulyje.

Bendradarbiavimo iniciatyva kilo dėl poreikio imtis konkrečių veiksmų susitarimų sporte ir lažybose srityje, kadangi manipuliavimas rungtynių rezultatais tampa vis aštresne problema, kuri yra aktuali ne tik sporto sektoriui, bet ir glaudžiai su juo susijusiam lažybų verslui.

Priežiūros tarnyba, kaip valstybinė lošimų verslą prižiūrinti institucija, yra suinteresuota, kad būtų užkirstas kelias bet kokiems pažeidimams, sukčiavimui ar neskaidriems susitarimams, kas galėtų turėti neigiamos įtakos visuose lygmenyse, pradedant nuo atskiro vartotojo, besilažinančio dėl rungtynių rezultato, lošimų sektoriaus ir baigiant pačia valstybe. Atsižvelgiant į tai buvo nuspręsta skirti daugiau dėmesio Priežiūros tarnybos kompetencijos didinimui kovoje su manipuliavimu rungtynių rezultatais, kas, tikimasi, bus viena iš bendradarbiavimo su FederBet temų.

Priežiūros tarnyba ir FederBet pripažįsta manipuliavimo sporto rezultatais neigiamos įtakos riziką sportui  ir mano, kad tiek lažybų organizatoriai, tiek valstybinės institucijos ir visuomeninės organizacijos, veikiančios šioje srityje, turėtų bendradarbiauti galimų grėsmių prevencijos srityje, kad būtų užtikrintas skaidrumas sporte. Be to, memorandumo dalyviai vieningai laikosi nuomonės, kad sportas neturi būti įtakojamas susitarimų ar kitokių įsikišimų, susijusių su lažybomis ar azartiniais lošimais.

Pasak l. e. Priežiūros tarnybos direktoriaus V. Daukšio, „Manipuliavimo rungtynių rezultatais bangai pasiekus Lietuvą manome, kad pats laikas imtis šios problemos visuose lygmenyse, todėl bendradarbiavimo galimybė su tarptautine organizacija bus labai naudinga mūsų institucijos funkcijoms vykdyti, pagal kompetenciją kovojant su galimais neskaidrių susitarimų neigiamais padariniais tiek sportui, tiek lošimų verslui. Priežiūros tarnyba pasiruošusi prisidėti prie tarptautinių pažangių iniciatyvų, skirtų lošėjų interesų apsaugai ir skaidrumo versle ir sporte užtikrinimui“.

 

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Baltijos šalių lošimų reguliatorių

2014 m. gegužės 15-16 d. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovai Siguldoje (Latvija) dalyvavo Baltijos šalių azartinių lošimų priežiūrą vykdančių valstybinių institucijų susitikime, kurio metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos lošimų priežiūrą vykdančių institucijų įgalioti atstovai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą tarp Baltijos šalių lošimų reguliatorių.

Tai pirmoji tokio masto bendra Baltijos valstybių lošimų priežiūros institucijų iniciatyva, kuri bus ilgalaikio tarptautinio tarpinstitucinio bendradarbiavimo lošimų priežiūros srityje pradžia. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas yra ypač svarbus klausimas vykdant lošimų priežiūrą ir siekiant užtikrinti deramą tiek licencijuotų operatorių, tiek vartotojų – lošėjų – apsaugą. Besivystant naujoms technologijoms, lošimų paslaugų teikimas vis aktyviau persikelia į elektroninę erdvę, nepaisančią valstybių sienų, todėl priežiūros institucijų bendradarbiavimas tampa vis aktualesniu. Vienas iš tarptautinio bendradarbiavimo susitarimo tikslų yra tarpinstitucinės pagalbos teikimas kaimyninėms šalims pagal kompetenciją, kas yra svarbu siekiant optimaliai užtikrinti lošimų priežiūros ir kontrolės funkcijas.

Konferencijos metu delegacijų atstovai skaitė pranešimus ir pristatė informaciją apie nacionalines lošimų rinkas ir esamą situaciją lošimų sektoriuje, kiekvienos šalies teisinį reglamentavimą, detalizuojant institucijos funkcijas bei atsakomybes, priežiūros funkcijų vykdymo sunkumus ir jų sprendimų galimybes. Susitikimo metu kalbėta apie perspektyvas sektoriuje, planuojamus artimiausio laikotarpio teisės aktų pakeitimus. Aptarti aktualiausi lošimų verslo priežiūros ir kontrolės klausimai, su kuriais susiduria visos institucijos ir galimybė keistis informacija, gerąja patirtimi ir turimomis žiniomis konkrečiais klausimais, taip pat turima informacija apie Europos Komisijos sprendimus ar poziciją aktualiais institucijoms klausimais, diskutuota apie Europos mastu aktualius lošimų priežiūros ir europinių tendencijų įtakos Baltijos valstybių lošimų rinkoms klausimus. Konferencijos dalyviai diskutavo apie bendrovių, vykdančių veiklą visose trijose Baltijos valstybėse, veiklos kontrolės galimybes, apie pažangių technologijų ir metodų naudojimą vykdant tiek įprastinių, tiek nuotolinių lošimų kontrolę bei jų efektyvumą, apie probleminių lošimų prevencijos priemones, taikomas kaimyninėse valstybėse.

Baltijos šalių azartinių lošimų priežiūrą vykdančių valstybinių institucijų susitikimus sutarta rengti kasmet, o atskirų sričių specialistai patirtimi aktualiais klausimais keisis reguliariai ir pagal poreikį.

Priežiūros tarnyba dalyvavo 2013 metų Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programoje

2013 m. rugpjūtį – 2014 m. sausį Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) dalyvavo 2013 metų Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programoje (toliau – Programa) (Nordic- Baltic mobility programme for public administration which is administrated by the Office of  Nordic Council of Ministers).

Programos tikslai – skatinti žinių perdavimą siekiant abipusės naudos įvairių sričių ir visų administracinių lygių viešojo sektoriaus atstovams; skatinti bendradarbiavimo tinklų veiklas politiškai prioritetinėse srityse; skatinti pasikeitimą gerąja viešojo administravimo praktika ir prisidėti prie standartų harmonizavimo; palengvinti įvairių Europos Sąjungos fondų įsisavinimą ir bendrų projektų finansavimą Šiaurės ir Baltijos šalyse; skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą; skatinti vietinės bei regioninės valdžios kompetencijų ugdymą; remti ilgalaikę veiklą. Programą administruoja Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Estijoje. Kiekvienais metais kartą per metus yra organizuojamas viešojo administravimo sektoriaus institucijų paraiškų dalyvauti programoje priėmimas. Teikti paraiškas dėl dalyvavimo programoje tiek individualiai, tiek grupėmis kviečiami viešojo administravimo funkcijas vykdantys valstybės tarnautojai, dirbantys institucijose visuose administraciniuose lygmenyse ir įvairiuose sektoriuose. Reikalavimas pareiškėjams ir projekto dalyviams – geras anglų kalbos žinojimas, projekto kalba – anglų kalba. Apie programą skelbiama Šiaurės Ministrų Tarybos biuro tinklalapyje www.norden.ee. Šiaurės Ministrų Taryba patvirtino Priežiūros tarnybos pateiktą paraišką ir kvietimą pakvietė dalyvauti minėtoje programoje.

Pagrindiniai Priežiūros tarnybos dalyvavimo šiame projekte tikslai buvo išanalizuoti Skandinavijos šalių teisinę bazę ir susipažinti su praktikoje taikomomis priemonėmis, kovojant su nelegaliais internetiniais lošimais, vykdomomis programomis asmenų apsaugos nuo neigiamo azartinių lošimų poveikio srityje, pasikeisti nuomonėmis ir patirtimis šiose srityse, užmegzti kontaktus ir plėtoti administracinį bendradarbiavimą, siekiant ateityje jį sustiprinti, kad būtų užtikrintas tinkamas lošimų reguliavimas ir lošėjų apsauga, ugdyti valstybės tarnautojų kompetenciją.

Pagal Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo programos projektą 2013 m. rugpjūčio 26 – 29 d. lankytasi Norvegijos lošimų priežiūros tarnyboje (angl. – Norvegian Gaming Authority) (Forde, Norvegija), o 2014 m. sausio 15 – 17 d.  2014 m. Švedijos lošimų priežiūros tarnyboje (angl. – Swedish Gaming Authority), (Strangnas, Švedija).

Greta pagrindinių tikslų, susijusių su Priežiūros tarnybos tiesioginių funkcijų vykdymu, dalyvavimas šiame projekte buvo puiki proga gerinti administracinį bendradarbiavimą keičiantis gerąja patirtimi, galimybė kompetentingoms institucijoms bendradarbiauti keičiantis informacija lošimų kontrolės, internetinių lošimų reglamentavimo ir klientų apsaugos srityse, susidaryti geresnį vaizdą apie lošimų reguliavimą šiaurės valstybėse nelegalių internetinių lošimų srityje. Lietuvai šių šalių patirtis naudinga, kadangi ruošiamasi reglamentuoti internetinius lošimus ir mūsų šalyje. Taip pat tai buvo puiki galimybė Priežiūros tarnybos specialistams, pasinaudojant minėtos programos teikiamomis galimybėmis ir sąlygomis, susitikti su kitų valstybių lošimus prižiūrinčių institucijų specialistais, darbinėje aplinkoje susipažinti su jų teisinio reglamentavimo specifika, aptarti aktualius lošimų priežiūros klausimus, pasikeisti gerąja patirtimi, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarptautiniu lygiu.

Šiuo projektu taip pat buvo prisidėta ir prie programos tikslų – stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą ir gerinti jo kokybę, skatinti keitimąsi informacija visuose administraciniuose lygmenyse, stiprinti bendradarbiavimą įvairiuose lygmenyse.

Minėtų vizitų į Skandinavijos valstybes metu buvo susipažinta su azartinių lošimų priežiūros, reglamentavimo ypatumais ir problemomis:

Skandinavijos lošimų monopoliai

Norvegijos lošimų rinkoje veikia 2 lošimų monopoliai – Norsk Tipping (lošimo automatų operatorius) ir Rikst Totto (žirgų totalizatorius). Nuo 2007 m. liepos 1 d. valstybinei monopolio kompanijai Norsk Tipping suteikta išskirtinė teisė organizuoti lošimus pavieniais lošimo automatais šalyje.

Iki rinkos monopolizavimo šalyje klestėjo agresyvūs pavieniai lošimo automatai, kurie kėlė prasilošimo grėsmę šalies gyventojams. Rinkoje veikė daugiau nei 20 000 pavienių lošimo automatų, daugiau nei 50 000 šalies gyventojų buvo laikomi priklausomais nuo lošimų. Dėl šalyje klestinčio nevaldomo lošimų potraukio ir siekiant apsaugoti šalį nuo prasilošimo, užtikrinti atsakingą lošimą, apsaugoti lošimus nuo nusikaltimų, sumažinti nekontroliuojamus lošimus buvo nuspręsta imtis griežtų priemonių lošimams apriboti – monopolizuoti pavienių lošimo automatų rinką. Šiuo metu šalyje veikia apie 3000 pavienių lošimo automatų. Monopolizavus pavienių lošimo automatų rinką, prasilošusių žmonių skaičius sumažėjo daugiau nei per pusę, beveik nebėra atvejų, kuomet į pagalbos liniją kreipiamasi dėl problemų, susijusių su lošimais.

Švedijoje didžiausią rinkos dalį užima Swenska Spel (valstybės monopolio kompanija, organizuojanti lošimus lošimo automatais kavinėse, restoranuose, taip pat lošimus kazino ir kt.), ATG kompanija (valstybės monopolinė kompanija, organizuojant žirgų totalizatorių). Kavinėse, baruose, viešbučiuose gali stovėti ne daugiau kaip 5 lošimo automatai „Vegas“. Siekiant užtikrinti lošimų šiose vietose kontrolę, priežiūros institucija glaudžiai bendradarbiauja su policija. Be to, visi „Vegas“ lošimo automatai yra sujungti į serverį, kuris yra Švedijos lošimų priežiūros tarnyboje, kas užtikrina nuolatinį šių lošimo automatų eksploatavimo stebėjimą.

Pavieniai automatai yra didelė problema šalyje net ir Švedijos atveju, kai šis verslas priklauso valstybės monopoliui, tad vis dažniau pasigirsta svarstymų, kad reikėtų uždrausti pavienius lošimo automatus dėl jų keliamų problemų. Švedijoje 8 proc. lošėjų, turinčių problemų dėl lošimų, lošia lošimo automatais.

Lošėjo kortelė atsakingam lošimui užtikrinti

Tiek Norvegijoje, tiek Švedijoje lošiant valstybės monopolio kompanijos eksploatuojamu lošimo automatu naudojama lošėjo kortelė, kuri išduodama pateikus prašymą. Kortelėje yra visa informacija apie lošėją – jo amžių, lošimus. Tokiu būdu užtikrinamas atsakingas lošimas ir amžiaus cenzo reikalavimas.

Norvegijoje Norsk Tipping eksploatuojamuose lošimo automatuose yra galimybė individualiai nustatyti pralošiamą sumą, taip pat ribojama pralošimo suma per mėnesį bendrai. Individualiai nustatoma suma negali viršyti maksimalios nustatytos pralošiamos sumos  – 50 eurų dienai / 227 eurų mėnesiui. Be to, kiekvienas lošėjas asmeniškai gali nusistatyti dar mažesnes sumas, statymų apribojimus dienai, savaitei, mėnesiui, apribojimus lošimo laikui, asmenines pertraukas tarp lošimų (vienos dienos, savaitės, mėnesio). Greta viso to, kas valandą lošimo automatas daro pertrauką tarp lošimų.

Švedijoje Swenska Spel priklausantys pavieniai lošimo automatai („Vegas“) eksploatuojami kavinėse, restoranuose, viešbučiuose. Lošti lošimo automatais galima naudojant lošėjo kortelę, kuri išduodama užsiregistravus. Neturint lošėjo kortelės galima lošti tik žemo pavojingumo lygio lošimus (angl. – „soft games“), kur maksimalus statymas yra 10 SEK (1 SEK – 0,39 Lt). Laimėjimams turi būti skirta 85 proc. Maksimalus statymas – 5 SEK. Lošimų organizatorius skiria didelį dėmesį probleminiams lošimams.

Lošimai internetu

Norvegijoje lošimai, organizuojami bet kokia forma, naudojant elektronines priemones neturint Norvegijoje išduotos licencijos yra draudžiami. Lošimus internetu gali organizuoti tik Norsk Tipping and Norsk Rikstoto. Nuo 2013 m. spalio  Norsk Tipping pradėjo organizuoti internetu  kazino lošimus, nutrinamų kortelių loterijas, teikti bingo ir kitų lošimų internetu paslaugas. Pokeris internetu nebus organizuojamas.

Švedijoje 2006 m. buvo išduotos bandomosios licencijos ATG ir Swenska Spel organizuoti lošimus internetu. Švedijos monopolio kompanijų organizuojamuose internetiniuose lošimuose leidžiama dalyvauti sulaukusiems 18 metų asmenims.

Nelegalūs lošimai

Problemos, su kuriomis susiduria Norvegijos lošimų priežiūros tarnyba, yra konkurentų siūlomos lošimų paslaugos iš užsienio (reklama televizijos laidose, transliuojamose iš Londono), sutartos lažybos. Norvegijoje taikomas mokėjimų blokavimas. Užblokuoti nelegalius interneto tinklapius, skirtus Norvegijos vartotojams, yra neįmanoma. Už nelegalią veiklą nėra taikomos piniginės baudžiamosios sankcijos ar internetinio adreso blokavimas, tačiau duodamas nurodymas nutraukti neteisėtą veiklą.

Švedijos lošimus prižiūrinti institucija susiduria su problemomis dėl užsienio lošimų pasiūlos internetu. Švedijoje gyventojams nedraudžiama lošti užsienio bendrovių organizuojamuose lošimuose online, tačiau draudžiama reklamuoti bet kokios rūšies lošimus.

Kaip informavo Norvegijos lošimų priežiūros tarnybos atstovai, Danijoje kovojant su nelegaliai internetu siūlomais lošimais blokuojami interneto tinklapiai, taip pat specialiu ženklu ženklinami legalių operatorių tinklapiai, tokiu būdu informuojant vartotojus apie tai, kad jie lošia legalioje svetainėje.


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.